بررسی عصاره ترخون به عنوان بازدارنده مؤثر برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جیرفت، ایران

چکیده

در این پژوهش، اثر بازدارندگی عصاره ترخون بر خوردگی فولاد کربنی  st37 در محیط‌های سولفوریک اسید یک مولار و هیدروکلریک اسید نیم مولار به روش ­های پلاریزاسیون تافل،  طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی رویشی بررسی شد. اندازه ­گیری­ های به دست آمده از پلاریزاسیون تافل نشان داد که بازدارنده از نوع مختلط بوده و با افزایش غلظت بازدارنده چگالی جریان خوردگی کاهش می ­یابد. نتیجه‌های به دست آمده از روش­ های پلاریزاسیون تافل و امپدانس الکتروشیمیایی در توافق با هم می­ باشند. نتیجه‌های به دست آمده از اندازه‌گیری‌ها تافل و EIS نشان می دهد که جذب سطحی عصاره ترخون روی فولاد کربنی در محلول 5/0 مولار هیدروکلریک اسید و یک مولار سولفوریک اسید از هم دمای تمکین پیروی می‌کند و بازده بازدارندگی آن در محیط سولفوریک اسید بیش­تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] زمانیان ر. "خوردگی وروش‌های کنترل آن" چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران (۱۳۹۱).
[2] گلعذار م.ع. "روش‌های بازرسی و نظارت بر خوردگی" ارگان دانش، (۱۳۸۷).
[3] فونتانا مارس ج.، "مهندسی خوردگی" انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، (۱۳۸۸).
[4] رضی س.م. "کنترل خوردگی در صنایع" انجمن خوردگی ایران، ۱۹۸، (۱۳۷۷).
[5] د.ل.پیرون "الکتروشیمی خوردگی" چاپ اول، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۹۹، (۱۳۷۸).
[6] رضوی ر.، "بررسی اثر بازدارنگی چای سبز بر روی خوردگی آلومینیوم سری ۱۰۰۰ در محیط‌های اسیدی"، کنفرانس ملی چشم انداز و پیشرفت‌های تکنولوژیک علوم مهندسی، شیراز، مرکز توسعه آموزش‌های نوین ایران(متانا)، شیراز، ایران، (1394).
[7] رحمانی خ.، باقری م.، افشار ع.، "بررسی حفاظت آندی فولاد ساده کربنی در محلول اسید سولفوریکپنجمین کنگره ملی خوردگی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران (۱۳۷۶).
[8] Verma M.K., Anand R., Chisti A.M., Kitchlu S., Chandra S., Shawl A.S., Khajuria R.K.,  Essential oil composition of Artemisia dracunculus L.(tarragon) growing in Kashmir-India, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 13(3): 331-335 (2010).
[9] Bozorg M., Shahrabi Farahani T., Neshati J., Chaghazardi Z., Ziarani G.M., Myrtus Communis as Green Inhibitor of Copper Corrosion in Sulfuric Acid, Indus, 53: 4295-4303 (2014).
[10] Znini M., Majidi L., Bouyanzer A., Paolini J., Desjobert J.M., Costa J., Hammouti B., Essential Oil of Savia AUCHERI Mesatlantica as a Green Inhibitor for the Corrosion of Steel of Steel in 0.5M H2SO4, Arab. J. Chem., 5(4): 467-474 (2012).
[11] Bentiss F., Outirite M., Lagrenée M., Lebrini M., Traisnel M., Jama C., Vezin H., Improvement of Corrosion Resistance of Carbon Steel in Hydrochloric Acid Medium by 3,6-bis(3-Pyridyl)Pyridazine, Electrochimica Acta, 55(5): 1699-1723 (2010).
[13] Abdallah M., Corrosion Inhibition and Adsorption Behaviour of Ocimum Basilicum Extract on Aluminium, Corrosion Science, 46(8): 198196 )2004(.