دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 103، اردیبهشت 1401 
بهبود ضریب انتقال جرم کربن دی اکسید در آب توسط به کارگیری موج فراصوت

صفحه 165-173

محمود محمودی مرجانیان؛ شاهرخ شاه حسینی؛ امین رضا انصاری


بررسی جذب سطحی فسفریک اسید از محیط آبی توسط سبوس گندم و پوست موز

صفحه 175-192

حدیثه معصومی؛ ثمین حقیقی پور؛ حسین قنادزاده گیلانی


بهینه‌سازی جذب‌زیستی تلوریم توسط باکتری سودوموناس پوتیدا به روش سطح پاسخ (RSM)

صفحه 247-258

اسماعیل عیوضی؛ سید محمدعلی موسویان؛ پریسا تاجرمحمد قزوینی؛ علیرضا کشتکار؛ هژبر صحبت زاده لنبر


مدل‌سازی بازده استخراج آنتول رازیانه در ستون RSDC با روش‌ RSM و ANN

صفحه 285-293

محمد محمدی؛ حسین بهمنیار؛ هدایت عزیزپور؛ حجت اله مرادی


تأثیر شرایط تولید بر ویژگی‌های الیاف آلجینات خالص و دارای دارو به روش ترریسی اتوماتیک

صفحه 303-312

علی استادزاده؛ امیر هوشنگ حکمتی؛ رضا قاضی سعیدی؛ ابوسعید رشیدی؛ صفدر اسکندرنژاد