بررسی انرژی سطحی ، پایداری و ویژگی های ساختاری نانوخوشه های Au-Ag تشکیل شده در فرآیند تراکم بخار با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی- دانشکده علوم- دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار- استان خراسان رضوی

2 گروه شیمی-دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در این تحقیق، مسیر رشد نانوخوشه ها ، پایداری، انرژی سطحی، میزان کروی بودن و ساختار نانوخوشه های دوفلزی طلا-نقره که در فرآیند تراکم بخار تشکیل شده اند با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی بررسی شده اند. بررسی ها نشان می دهند که اتم های طلا درون هسته نانوخوشه قرار می گیرند. همچنین نتایج نشان می دهند که تعدادی نانوخوشه های منظم با ساختارهایی شبیه fcc و hcp در این فرآیند تشکیل شده است. فرایند گرمایش نانوخوشه ها نشان می دهد که نانوخوشه ها با افزایش دما بیشتر کروی می شوند که این موجب پایداری بیشتر ساختار نانوخوشه ها می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات