اثر زئولیت‌ها بر عملکرد کاتالیستی کامپوزیت‌های میکرو/مزوپور Pt/(13X, HY & HZSM-5)-HMS در فرایند ایزومریزاسیون گزینشی نرمال‌هپتان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی کاربردی، دانشکده فنی‌مهندسی و علوم پایه، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

با رشد نگرانی‌های موجود در رابطه با آلودگی‌های زیست‌محیطی، صنعت نفت به روش‌هایی برای کاهش آلودگی‌های به علت سوخت روی آورده است. ایزومریزاسیون کاتالیستی روشی است که طی آن عدد اکتان سوخت بدون تولید آلاینده‌های هوا افزایش می‌یابد. در این پژوهش، سه کاتالیست کامپوزیت با یک بخش سیلیکای مزوپور و بخش زئولیتی تهیه شد و در واکنش ایزومریزاسیون نرمال‌هپتان در بازه دمای  ۲۰۰-۳۵۰ مورد استفاده قرار گرفت. کاتالیست‌های تهیه شده با استفاده از آزمایش‌های گوناگون مانند XRD، XRF، UV-Vis DRS، جذب-واجذب نیتروژن، FT-IR، NH3-TPD، و TG/DTA شناسایی شدند. سینتیک این واکنش نیز با استفاده از دو مدل توانی و لانگمیر-هینشلوود مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتیجه‌های به دست آمده کاتالیست Pt/XH بالاترین بهره واکنش (۹/۲۳ ٪) و گزینش‌پذیری (۸/۵۱ ٪) را نسبت به فراورده‌های ایزومریزاسیون و مدل لانگمیر-هینشلوود بهترین همبستگی (بیش از ۹/۰) را با داده‌های تجربی نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Naranov E.R., Sadovnikov A.A., Maximov A.L., Karakhanov E.A., Development of Micro-Mesoporous Materials with Lamellar Structure as the Support of NiW Catalysts, Microporous Mesoporous Mater., 263: 150-157 (2018).
[2] Peyrovi M. H., Parsafard N., Peyrovi P., Influence of Zirconium Addition in Platinum–Hexagonal Mesoporous Silica (Pt-HMS) Catalysts for Reforming of n-Heptane, Ind. Eng. Chem. Res., 53(37): 14253-14262 (2014).
[3] Moein M., Conversion of n-Heptane on Pt/Al2O3 Catalyst, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 13(2): 104-114 (1994).
[4] Lyu Y., Liu Y., Xu L., Zhao X., Liu Z., Liu X., Yan Z., Effect of Ethanol on the Surface Properties and n-Heptane Isomerization Performance of Ni/SAPO-11, Appl. Surf. Sci., 401: 57-64 (2017).
[5] de la Fuente N., Wang J.A., Chen L.F., González J., Salmones J., Contreras J.L., Navarrete J., Skeletal Isomerization of n-Heptane with Highly Selective Pt/H3PW12O40/SBA–15 Trifunctional Catalysts, Catal. Commun., 102: 93-97 (2017).
[6] Yang W., Huang T., Zhou J., Zhou M., Wang Z., Liu J., Cen K., Dimensional Effect on Self-Sustaining Catalytic Combustion of n-Heptane in Micro/Meso Tubes, Energy Fuels., 30(7): 6110-6116 (2016).
[7] Zhu H., Ramanathan A., Wu J.F., Subramaniam B., Genesis of Strong Brønsted Acid Sites in WZr-KIT-6 Catalysts and Enhancement of Ethanol Dehydration Activity, ACS Catal., 8(6): 4848-4859 (2018).
[8] De Rossi S., Ferraris G., Valigi M., Gazzoli D., WOx/ZrO2 Catalysts: Part 2. Isomerization of n-Butane, Appl. Catal. A Gen., 231(1-2): 173-184 (2002).
[9] Bailleul S., Yarulina I., Hoffman A.E., Dokania A., Abou-Hamad E., Chowdhury A.D., Pieters G., Hajek J., De Wispelaere K., Waroquier M., Gascon J., A Supramolecular View on the Cooperative Role of Brønsted and Lewis Acid Sites in Zeolites for Methanol Conversion, J. American Chem. Soc., 141(37): 14823-14842 (2019).
[12] Timofeeva M.N., Acid Catalysis by Heteropoly Acids, Appl. Catal. A Gen., 256(1-2): 19-35 (2003).
[13] Parsafard N., Peyrovi M.H., Rashidzadeh M., N-Heptane Isomerization on a New Kind of Micro/Mesoporous Catalyst: Pt Supported on HZSM-5/HMS, Microporous Mesoporous Mater., 200: 190-198 (2014).
[14] Parsafard N., Peyrovi M.H., Jarayedi M., Catalytic Study and Kinetic Modeling of the n-Heptane Isomerization over Pt/Al-HMS/HZSM-5 Hybrid Catalysts, Energy Fuels., 31(6): 6389-6396 (2017).
[15] Parsafard N., Peyrovi M.H., Valipour Shokoohi M., Catalytic Performance and Kinetic Study
in the Total Oxidation of VOC over Micro/Meso Porous Catalysts
, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 37(5): 19-29 (2018).
[16] Parsafard N., Peyrovi M.H., Rashidzadeh M., Experimental and Kinetic Study of n-Heptane Isomerization on Nanoporous Pt-(Re, Sn)/HZSM5-HMS Catalysts, Chin. J. Catal., 37(9): 1477-1486 (2016).
[17] Parsafard N., Peyrovi M.H., Jarayedi M., Catalytic Study and Kinetic Modeling of the n-Heptane Isomerization over Pt/Al-HMS/HZSM-5 Hybrid Catalysts, Energy Fuels, 31(6): 6389-6396 (2017).
[18] Peyrovi M.H., Parsafard N., Anajafi H.R., Catalytic Performance of Micro-Mesoporous Materials as the Supports for Pt Catalysts in n-Heptane Isomerization, Chem. Phys. Let., 713: 32-38 (2018).
[19] Parsafard N., Peyrovi M.H., Abdali Hajiabadi M., Nickel Hydrogenation Composite Catalysts Modified by Zirconium in Competitive Benzene Hydrogenation: Effect of Modifiers, Phys. Chem. Res., 8: 203-213 (2020).
[20] de Mello M. I., Sobrinho E. V., da Silva V. L., Pergher S. B., V or Mn Zeolite Catalysts for the Oxidative Desulfurization of Diesel Fractions using Dibenzothiophene as a Probe Molecule: Preliminary Study, Mol. Catal., 482: (2018).
[21] Esmaeili N., Kazemian H., Bastani D., Controlled Crystallization of LTA Zeolitic Nanoparticles from A Clear Solution Using Organic Template, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 30(2): 9-14 (2011).
[22] Zhou D., Tang B., Lu X.H., Wei X.L., Li K., Xia Q.H., Co2+-Exchanged MOR and 5A Zeolites as Efficient Solid Catalysts for the Epoxidation of Styrene with Air, Catal. Commun., 45: 124-128 (2014).
[23] Ma X.T., Lu X.H., Wei C.C., Zhao Z.S., Zhan H.J., Zhou D., Xia Q.H., Catalytic Epoxidation of Cyclic Alkenes with Air over CoOx/Zeolite Heterogeneous Catalysts, Catal. Commun, 67: 98-102 (2015).
[24] Adesina A.A., Trimm D.L., Cant N.W., Kinetic Study of Iso-Octane Steam Reforming over a Nickel-Based Catalyst, Chem. Eng. J., 99(2): 131-136 (2004).
[25] Aslam R., Usman M.R., Irfan M.F., A Comparative Study of LHHW and ER Kinetic Models for no Oxidation over Co3O4 Catalyst, J. Env. Chem. Eng., 4(3): 2871-2877 (2016).