توسعه مدل‌های روابط کمی ساختار-خاصیت برای پیش‌بینی حد اشتعال‌پذیری بالای ترکیبات آلی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی ،مرودشت،ایران

2 گروه شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

در این مطالعه، رابطه کمی ساختار-خاصیت ((QSPR برای پیش‌بینی حد اشتعال‌پذیری بالای (UFL) 588 ترکیب آلی شامل ترکیبات هیدروکربنی، ترکیبات هالوژن دار، الکل‌ها، اترها، استرها، آلدهیدها، کتون‌ها، اسیدها، آمین‌ها، آمیدها، نیتریل‌ها، و ترکیبات نیترو مورد مطالعه قرار گرفت. طیف گسترده‌ای از توصیف‌کننده‌ها برای هر مولکول محاسبه گردید. الگوریتم کولونی مورچگان حافظه‌دار (M-ACO) همراه با رگرسیون خطی چند متغیره (MLR) برای انتخاب بهترین زیر مجموعه توصیف‌کننده‌هایی که سهم قابل توجهی در خاصیت UFL دارند به کار برده شد. تبدیل متغیرهای متفاوتی در هر دو متغیر وابسته و مستقل به منظور دستیابی به مدل‌های رگرسیون خطی چند متغیره با کارایی بهتر انجام شد. بهترین مدل یک مدل چهار متغیره بود که با استفاده از توصیف‌کننده‌های محاسبه شده به عنوان متغیر مستقل و لگاریتم مقادیر UFL به عنوان متغیر وابسته به دست آمد. این مدل دارای گستره کاربردی بسیار وسیعی شامل مقادیر UFL بین 7/2 تا 100 درصد حجمی است. خطای آموزش مدل 1/0 واحد log⁡UFL (80/0=R2) و خطای پیش‌بینی 12/0 واحد log⁡UFL (75/0=R2) است. بنابراین، مدل از صحت خوبی برخوردار است و می‌تواند برای پیش‌بینی UFL گستره وسیعی از ترکیبات آلی به کار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات