تأثیر فرمولاسیون‌های ترکیب از آنتی اکسیدان‌های سنتزی و طبیعی به دست آمده از پساب کارخانه‌های روغن زیتون به منظور افزایش پایداری روغن آفتابگردان در تولید بیودیزل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

2 دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

چکیده

کارخانه‌های صنعت روغن کشی زیتون مقدار بسیار زیادی پساب جامد و مایع تولید می‌کنند که به آن پساب زیتون (Olive Mill Waste Water, OMWW) گفته می‌شود. در نتیجه می‌توان از آن‌ها در صنعت روغن بیودیزل به عنوان نگهدارنده‌ها (به تنهایی یا ترکیبی با آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی) استفاده کرد. بیودیزل یک سوخت جایگزین سوخت دیزل می‌باشد و به دست آمده از واکنش استری چربی های گیاهی و روغن با استفاده از الکل در حضور یک کاتالیست، می‌باشد. نسبت به سوخت‌های معدنی (فسیلی) نسبت به اکسایش در طول نگهداری در انبار بسیار حساس­تر می‌باشد. در این مطالعه، اثر آنتی‌اکسیدان­ های طبیعی (مواد غیر صابونی) استخراج شده از پساب کارخانه‌های روغن کشی بر روی بیودیزل تولید شده از روغن آفتابگردان با درصد اولئیک بالا بررسی شد. پساب کارخانه‌های روغن کشی پس از استخراج (sum) و BHT  به میزان pap 100 و به ­­صورت ترکیبی pap 200  برای بررسی تأثیر فرمولاسیون ترکیبی در افزایش پایداری  روغن افتابگردان برای استفاده در صنعت  بیودیزل، مورد استفاده قرار گرفت. و با استفاده از روش رنسیمت  برای ارزیابی تأثیر فرمولاسیون‌های ترکیبی بر روی نگه دارندگی بیودیزل، با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی گازی انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ghobadian B., Developmental Trends of Sustainable Bioenergy Systems at TMU Laboratories, Journal of Sustainable Bioenergy Systems, 2: 11-18 (2012).
[2] Adeoti I.A., Hawboldt K., Comparison of Biofuel Quality of Waste Derived Oils as a Function of Oil Extraction Methods, Fuel, 158: 183–190 (2015).
[3] Gunawan F., Kurniawan A., Gunawan I., Ju Y.H., Ayucitra A., Soetaredjo F.E., Ismadji S., Synthesis of Biodiesel from Vegetable Oils Wastewater Sludge by In-Situ Subcritical Methanol Transesterification: Process Evaluation and Optimization, Biomass and Bioenergy, 69: 28–38 (2014).
[4] Wang J., Cao L., Han S., Effect of Polymeric Cold Flow Improvers on Flow Properties of Biodiesel from Waste Cooking Oil, Fuel, 117: 876–881 (2014).
[5] Alptekin E.,  Canakci M., Sanli H.,  Biodiesel Production from Vegetable Oil and Waste Animal Fats in a Pilot Plant, 34(11): 2146–2154 (2014).
[6] Botella L., Bimbela F., Martín A., Jesús L.A., Sánchez José L., Oxidation Stability of Biodiesel Fuels and Blends using the Rancimat and Petrooxy methods. Effect of 4-Allyl-2,6-Dimethoxyphenol and Catechol as Biodiesel Additives on Oxidation Stability, Front Chem, 2: 43 (2014).
[7] Lafka T.A., Lazou AE, Sinanoglou VJ, Lazos ES., Phenolic and Antioxidant Potential Long Storage Stability of Biodiesel from Vegetable and Used Frying Oils, Fuel, 86: 2596–2602 (2011).
[8] Ramirez-Verduzco L.F., Rodriguez-Rodriguez J.E., Jaramillo-Jacob A., Predicting Cetane Number, Kinematic Viscosity, Density and Higher Heating Value of Biodiesel from its Fatty Acid Methyl Ester Composition, Fuel, 91: 102-111 (2012).
[9] James P., Khizer S., An Overview of Biodiesel Oxidation Stability Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(8): 5924–5950 (2012).
[10] Rabiei Z., Tahmasebi Enferadi S., Vannozzi G.P., Use of Unsaponifiable Matter of Grape Seed Oil as Antioxidant Additive for Biodiesel, WO2007/102122, (2007).
[11] Bárbara N.E., Manzanos M.J., María E.G., Guillén M.D., 2,6-Di-Tert-Butyl-Hydroxytoluene and Its Metabolites in Foods Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 14(1): 67–68 (2015).
[12] Mekki A., Dhouib A., Sayadi S., Polyphenols Dynamics and Phytotoxicity in Asoil Amended by Olive Mill Wastewaters, J. Environ. Manage, 84: 134–140 (2007).
[13] Obied H.K., Allen M.S., Bedgood D.R., Bioscreening of Australian Olive Mill Waste Extracts: Biophenol Content, Antioxidant, Antimicrobial and Molluscicidal Activities, Food Chem Tox, 45: 1238–1248 (2007).
[14] Rana G., Rinaldi M., Introna M., Volatilisation of Substances after Spreading Olive Oil Waste Water on the Soil in a Mediterranean Environment, Agr Ecosys Environ; 96: 49–58 (2003). 
[15] Niaounakis M., Halvadakis CP., “Olive Processing Waste Management Literature Review and Patent Survey”, Waste Management Series, 5, 2nd ed. Elsevier. (2006). 
[16] Dermeche S., Nadour M., Larroche C., Moulti-Mati F., Michaud P., Olive Mill Wastes: Biochemical Characterizations and Valorization Strategies Process Biochemistry, 48: 1532 (2013).
[17] Tahmasebi Enferadi S., Rabiei Z., Vannozzi G.P., Protection of Biodiesel Based on Sunflower Oil from Oxidative Degradation by Natural Antioxidants, HELIA 29, 44: 25-33 (2006)
[18] Bouaid Abderrahim Martinez Mercedes Aracil, Jose., Long Storage Stability of Biodiesel from Vegetable and Used Frying Oils Fuel, 86: 596–2602 (2007).
[19] Hoekman S.K., Brocha A., Robbins C., Ceniceros E., Natarajan M., Review of Biodiesel Composition, Properties, and Specifications, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16: 143– 169 (2012).
[20] Masjuki H.H., Kalam M.A., Imtenan S., Ashraful A.M., Effect of Antioxidants on Oxidation Stability of Biodiesel Derived from Vegetable and Animal Based Feedstocks, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30: 356–370 (2014).
[21] Kessler B., Weusthuis R., Witholt B., Eggink G., Production of Microbial Polyesters: Fermentation and Downstream Processes, Adv Biochem Eng Biotechnol, 71: 159–182 (2001).