بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی واپتیکی ایندیم نیترید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

در این مقاله ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی ایندیم نیتریددر سه فاز بلند روی،ورتسایت و نمک طعام مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش شبه پتانسیل، در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و با استفاده از کد محاسباتی کوانتوم-اسپرسو انجام شده است. شبه‌پتانسیل‌های مورد استفاده تحت دو شرایط بار‌پایسته و فوق نرم ساخته شده‌ وتابعی تبادلی همبستگی آن ها از نوع ، و می باشد.نتایج نشان می‌دهد که این ترکیب در فاز ورتسایت و بلند روی یک نیم رساناباگاف نواری مستقیم ودرفاز نمک طعام دارای گاف نواری غیرمستقیم است، که بیشترین سهم در نوار ظرفیت مربوط به اربیتالs اتم نیتروژن و در نوار رسانش مربوط به اربیتال‌هایs و pاتم ایندیم است.نتایج حاصل از تراکم‌پذیری نشان می‌دهد که فاز ساختاری نمک طعام تراکم‌پذیری کمتری نسبت به دو فاز ساختاری دیگردارد.همچنین ویژگی های اپتیکی ترکیب از جمله تابع دی الکتریک، ضریب شکست و تابع اتلاف محاسبه و نتایج به دست آمده با دیگر داده های موجود سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات