حسگر نوری نانوذرات نقره/ نانوالیاف سلولز باکتریایی جهت تعیین ۲- مرکاپتوبنزاکسازول

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 مازندران- بابلسر- بلوار شهید ذوالفقاری- میدان ابوعلی سینا- بلوار دانشگاه- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی- گروه شیمی کاربردی

چکیده

درتحقیق حاضر، حسگر نوری بر پایه نانوکامپوزیت نانوذرات نقره/ نانوالیاف سلولز باکتریایی ساخته و برای تعیین ۲- مرکاپتوبنزاکسازول (MBO) به عنوان ماده سمی و آلاینده آب استفاده شد. به منظور ساخت نانوکامپوزیت، عوامل موثر بر فرآیند ساخت، همچون pH محلول، غلظت نقره نیترات و نسبت جرمی آن با نانوکاغذ، دما و مدت زمان واکنش، بهینه شدند. نتایج بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM)، طیف بینی پراکنش انرژی پرتوی X (EDS) ، آنالیز وزن‌سنجی حرارتی (TGA) و طیف‌بینی فرابنفش- مرئی، به خوبی وجود نانوذرات نقره و تثبیت آن‌ها در بافت نانوالیاف سلولز باکتریایی را نشان دادند. تغییر در جذب قله پلاسمون سطحی موضعی نانوذرات نقره نسبت به افزایش غلظت آنالیت به عنوان علامت تجزیه‌ای در نظر گرفته شد. حسگر تهیه شده دارای گستره خطی 1- µg mL1۵0-25/17 و حد تشخیص 1- µg mL۷2/۱ برای اندازه‌گیری MBO می‌باشد. برای بررسی گزینش پذیری حسگر، عملکرد آن در حضور گونه‌های مزاحم مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی کارایی عملی حسگر مورد نظر در اندازه‌گیری MBO ، نمونه حقیقی از آب رودخانه تجن مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به داده ها، حسگر مورد نظر در حضور اکثر یون‌های احتمالی مزاحم گزینش‌پذیر و برای اندازه‌گیری نمونه‌های حقیقی مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات