کاربردMCM-41 اصلاح شده با گروه فورانی در حذف یون مس (II) از آب، بررسی تجربی و شبیه سازی مونت کارلو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، توسعه دو نوع MCM-41 اصلاح شده جدید با حلقه فورانی برای حذف مس (II) از آب است. جاذب ­ها از روش آمین دارکردن سطوح MCM-41 با استفاده از 3-آمینو پروپیل تری‌متوکسی سیلان و ۳- (۲- آمینو اتیل آمینو) پروپیل تری­متوکسی سیلان، در مرحله اول تهیه شد و سپس با استفاده از ترکیب فورفورال و واکنش تراکمی، سطوح MCM-41 دارای گروه­ های فورانی شد که به طور مخفف  MCM-41@NOوMCM-41@N2O نام‌گذاری شدند. شناسایی و بررسی ساختار جاذب­ های تهیه شده با استفاده از فناوری‌های XRD، FT-IR وBET  انجام پذیرفت. غلظت یون­ های محلول به وسیله طیف‌سنجی جذب اتمی شعله ­ای ­(FAAS) تعیین شد. کارایی جاذب­ها در حذف یون­ های مس با بررسی متغیر­هایی مانند مقدار جاذب، pH، زمان تماس و دمای محلول مطالعه شد. تعادل جذب برای هر دو جاذب از مدل فروندلیش پیروی می­ کند. بررسی سینتیکی جذب سطحی نشان می‌دهد که سینتیک جذب برای هر دو جاذب از مرتبه دوم است. نوآوری کار حاضر در مطالعه جذب یون­ های Cu(II) محلول در آب بر سطح جاذب MCM-41@NO به روش محاسبه‌ای مکانیک ملکولی مونت کارلو و مقایسه نتیجه‌های محاسبه‌ها با نتیجه‌های پژوهش‌ تجربی است. نتیجه‌های محاسبه‌ها نشان داد که یون­ های مس در فاصله 63/1 آنگستروم از سطح جاذب MCM-41@NO و با انرژی kCal/mol 75/0 بیش­ترین احتمال توزیع را نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] اسلامی ب.، احسانی نمین پ.، قاسمی ا.، عزیزی ح.، کرابی م.، بررسی جذب یون کادمیم از محلول آبی با استفاده از نانوکامپوزیت بر پایه کیتوسان/ نانو صفحه‌های گرافن اصلاح شده با تری‌اتیل آمین، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)36: 115 تا 125 (1396). 
[2] Hait-Darshan R., Babushkin T., Malik Z., Regulation of Heme Synthesis and Proteasomal Activity by Copper: Possible Implications for Wilson's Disease, J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol., 28(3): 209-221 (2009).
[3] Veli S., Alyuz B., Adsorption of Copper and Zinc from Aqueous Solutions by Using Natural Clay, Journal of Hazardous Materials, 149(1): 226-233 (2007).
[4] Al-Saydeha S.A., El-Naasa M.H., Zaidi S.J., Copper Removal from Industrial Wastewater: A Comprehensive Review, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 56: 35–44 (2017).
[5] Pérez-Quintanilla D., Snchez A., del Hierro I., Fajardo M., Sierra I., Preparation, Characterization, and Zn2+ Adsorption Behavior of Chemically Modified MCM-41 with 5-Mercapto-1-Methyltetrazole, Journal of Colloid and Interface Science, 313(2): 551-562 (2007).
[6] Amini M., Younesi H., Bahramifar N., Statistical Modeling and Optimization of the Cadmium Biosorption Process in an Aqueous Solution using Aspergillus Niger, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 337(1): 67-73 (2009).
[7] Heidari A., Younesi H., Mehraban Z., Removal of Ni(II), Cd(II), and Pb(II) from a Ternary Aqueous Solution by Amino Functionalized Mesoporous and Nano Mesoporous Silica, Chemical Engineering Journal, 153(1): 70-79 (2009).
[8] Walcarius A., Mercier L., Mesoporous Organosilica Adsorbents: Nanoengineered Materials for Removal of Organic and Inorganic Pollutants, Journal of Materials Chemistry, 20: 4478-4511 (2010).
[9] Lim M.H., Stein A., Comparative Studies of Grafting and Direct Syntheses of Inorganic-Organic Hybrid Mesoporous Materials, Chemistry of Materials, 11(11): 3285-3295 (1999).
[10] Reddy D.H.K., Lee S.M., Application of Magnetic Chitosan Composites for the Removal of Toxic Metal and Dyes from Aqueous Solutions, Adv. Colloid Inter. Sci, 202: 68-93 (2013).
[12] زوار موسوی ح.، لطفی ز.، جذب یون‌های فلزی سنگین بر روی خاکستر برگ زیتون: مطالعه هم‌دما و سینتیک، مجله شیمی کاربردی، (7)23: 49 تا 56 (1391).
[13] نبوی س.ر.، شمسی م.، تهیه و مشخصه‎یابی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافن اکسید و بررسی کارایی آن در حذف کروم (VI) از محیط‌های آبی، مجله شیمی کاربردی، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی، 29 تا 41 (1397).
[14] اولاد ع.، باستانیان م.، بخت خوش حق ه.، بررسی حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی توسط نانوکامپوزیت نشاسته-مونت موریلونیت/پلی آنیلین، مجله شیمی کاربردی، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی، 57 تا 71 (1397).
[16] حسنی نژاد درزی س.ک.، رضوانی ر.، پورعلی س.م.، الکترواکسایش فرمالدهید با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوزئولیت MCM-41 دارای نقره، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)37: 51 تا 61 (1397).
[17] Mathew A., Parambadath S., Kim S.Y., Min Ha H., Ha C.S., Diffusion Mediated Selective Adsorption of Zn2+ from Artificial Seawater by MCM-41, Microporous and Mesoporous Materials, 229: 124-133 (2016).
[18] Fellenz N., Perez-Alonso F.J., Martin P.P., García-Fierro J.L., Bengoa J.F., Marchetti S.G., Rojas S., Chromium (VI) Removal from Water by Means of Adsorption-Reduction at the Surface of Amino-Functionalized MCM-41 Sorbents, Microporous and Mesoporous Materials, 239: 138-146 (2017).
[19] Thakur A.K., Nisola G.M., Limjuco L.A., Parohinog K.J., Torrejos R.E.C., Shahi V.K., Chung W.J., Polyethylenimine-Modified Mesoporous Silica Adsorbent for Simultaneous Removal of Cd(II) and Ni(II) from Aqueous Solution, J. Ind. Eng. Chem, 49: 133-144 (2017).
[20] Zhang H., Sun H., Zhang D., Zhang W., Chen S., Li M., Liang P., Nanoconfinement of Ag Nanoparticles Inside Mesoporous Channels of MCM-41 Molecule Sieve as a Regenerable and H2O Resistance Sorbent for Hg0 Removal in Natural Gas, Chemical Engineering Journal,  361: 139-147 (2019).
[21] Song H., You J.A., Chen C., Zhang H., Zhen Ji X., Li C., Yang Y., Xu N. I., Huang J., Manganese Functionalized Mesoporous Molecular Sieves Ti-HMS as a Fenton-Like Catalyst for Dyes Wastewater Purification by Advanced Oxidation Processes,  Journal of Environmental Chemical Engineering, 4(4): 4653-4660 (2016).
[22] Martin P.P., Agosto M.F., Bengoa J.F., Fellenz N.A., Zinc and Chromium Elimination from Complex Aqueous Matrices using a Unique Aminopropyl-Modified MCM-41 Sorbent: Temperature, Kinetics and Selectivity Studies, Journal of Environmental Chemical Engineering, 5(1): 1210-1218 (2017).
[23] Cui H.Z., Li Y.L., Liu S., Zhang J.F., Zhou Q., Zhong R., Yang M.L., Hou X.F., Novel Pb(II) Ion-Imprinted Materials based on Bis-Pyrazolyl Functionalized Mesoporous Silica for the Selective Removal of Pb(II) in Water Samples, Microporous and Mesoporous Materials, 241: 165- 177 (2017).
[24] Zhang S., Perez-Page M., Guan K., Yu E., Tringe J., Castro R. Faller R.H.R., Stroeve P., Response to Extreme Temperatures of Mesoporous Silica MCM-41: Porous Structure Transformation Simulation and Modification of Gas Adsorption Properties, Langmuir, 32(44): 11422-11431 (2016).
[26] Jing Yu., Wei Li., Wang Yundong., Yangxin.Yu., Molecular Simulation of MCM-41: Structural Properties and Adsorption of CO2, N2 and Flue Gas, Chemical Engineering Journal, 220(15): 264-275 (2013).
[27] مجیدی ر.، منصوری خ.، شبیه‌سازی دینامیک مولکولی جذب مخلوط اکسیژن و نیتروژن روی نانومخروط و نانولوله کربنی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3)36: 133 تا 141 (1396).
[28] LIANG S., XU J., CHEN J., Study on Adsorption of Water in MCM41 Containing Metal Ions by Molecular Dynamic Simulations, J. of Thermal Science, 13(2): 187-192 (2004).
[29] Li P., Merz K.M., Metal Ion Modeling using Classical Mechanics, Chem. Rev, 117(3): 1564-1686 (2017).
[30] عبدالی ن.، مرجانی ا.، حذف یون‌های روی و مس با زئولیت ها: مطالعه شبیه‌سازی دینامیکی مولکولی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)39: 1 تا 7 (1397).
[31] Zarei G., Zonouzi F., Immobilization of Cobaloxime on MCM- 41, J. Appl.Chem. Res, 8(2): 37-45 (2014).
[32] Abrantes M., Sakthivela A., Ramao C.C., Kuhn F.E., A Chiral Menthyl Cyclopentadienyl Molybdenum Tricarbonyl Chloro Complex: Synthesis, Heterogenization on MCM-41/MCM-48 and Application in Olefin Epoxidation Catalysis, Journal of Organometallic Chemistry, 691(14): 3137-3145 (2006).
[33] Kureshy R., Ahmad I., Khan N.H., Abdi S., Singh S., Pandia P., Jasra R., New Immobilized Chiral Mn(III) Salen Complexes on Pyridine N-Oxide-Modified MCM-41 as Effective Catalysts for Epoxidation of Nonfunctionalized Alkenes, Journal of Catalysis, 235(1): 28-34 (2005).
[34] Oliveira P., Machado A., Ramos A.M., Fonseca I., Braz Fernandes F.M., Botelho do Rego A.M., Vital J., MCM-41 Anchored Manganese Salen Complexes as Catalysts for Limonene Oxidation, Micropor. Mesopor. Mater, 120(3): 432-440 (2009).
[35] Zhang S.,  Perez-Page M.,  Guan K., Yu E., Tringe J.W., Castro R.H.R., Faller R., Stroeve P., Response to Extreme Temperatures of Mesoporous Silica MCM-41: Porous Structure Transformation Simulation and Modification of Gas Adsorption Properties, Langmuir32(44): 11422-11431 (2016).
[36] Sheshmani S., Falahat B., Nikmaram F.R., Preparation of Magnetic Graphene Oxide-Ferrite Nanocomposites Foroxidative Decomposition of Remazol Black B, International Journal of Biological Macromolecules, 97: 671–678 (2017).
[37] Materials Studio v6.0.0, Copyright 2011, Accelrys Software Inc.
[38] جلیلی  س.ا.،"شبیه‌سازی رایانه‌ای (دینامیک ملکولی و مونت کارلو)"  انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ص 46 (1390).
[39] Cieslaab U., Schüth F., Ordered Mesoporous Materials, Microporous and Mesoporous Materials, 72(2): 131-149 (1999).
[40] جلیلی س.ا.،"شبیه‌سازی رایانه‌ای (دینامیک ملکولی و مونت کارلو)"، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ص 91 (1390).