کاربردMCM-41 اصلاح شده با گروه فورانی در حذف یون مس (II) از آب، بررسی تجربی و شبیه سازی مونت کارلو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران

2 دانشگاه ازاد اسلامی ،واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه توسعه دو نوع MCM-41 اصلاح شده جدید با حلقه فورانی جهت حذف مس(II) از آب است. جاذب‌ها از طریق آمین‌دارکردن سطوح MCM-41 با استفاده از 3-آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان و ۳- (۲- آمینو اتیل آمینو) پروپیل تری‌متوکسی سیلان، در مرحله اول تهیه گردید و سپس با استفاده از ترکیب فورفورال و واکنش تراکمی، سطوح MCM-41 حاوی گروه‌های فورانی شد که بطور مخفف MCM-41@NOو MCM-41@N2O نامگذاری شدند. شناسایی و بررسی ساختار جاذب‌های تهیه شده با استفاده از تکنیک های XRD، FT-IR وBET انجام پذیرفت. غلظت یون‌های محلول بو سیله طیف سنجی جذب اتمی شعله‌ای‌(FAAS) تعیین شد. کارایی جاذب‌ها در حذف یون‌های مس با بررسی متغیر‌هایی نظیر مقدار جاذب، pH، زمان تماس و دمای محلول مطالعه شد. تعادل جذب برای هر دو جاذب از مدل فروندلیش پیروی می‌کند. بررسی سینتیکی جذب سطحی نشان میدهد که سینتیک جذب برای هر دو جاذب از مرتبه دوم است. نوآوری کار حاضر در مطالعه جذب یون‌های Cu(II) محلول در آب بر سطح جاذب MCM-41@NOبه روش مکانیک ملکولی مونت کارلو ومقایسه نتایج محاسبات با نتایج تحقیق تجربی است. نتایج محاسبات نشان داد که یون‌های مس در فاصله 1.63 آنگستروم از سطح جاذبMCM-41@NO و با انرژی kCal/mol 0.75 بیشترین احتمال توزیع را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات