بررسی اثر کاتالیزور بیوچار در فرآیند پیرولیز تایر فرسوده جهت تولید سوخت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت - دانشگاه تبریز

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز

چکیده

در این تحقیق پیرولیز لاستیک‏های فرسوده در مجاورت کاتالیزور بیوچار تولیدی از فرآیند گازسازی چوب صنوبر بررسی شده است. بدین منظور، در یک راکتور با ابعاد آزمایشگاهی، 25 گرم از نمونه بارگذاری شد و پیرولیز نمونه‌ها در دمای C°500 و در فشار اتمسفریک انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که کاتالیزور بیوچار تاثیر محسوسی بر بازده محصولات حاصل از پیرولیز نداشته است اما مشخصات محصولات تولیدی را تغییر داده است. در مورد محصولات گازی میزان C3H8 را افزایش و میزان C2H6 را کاهش داده است ولی تاثیر محسوسی بر میزانCO ، CO2 و H2 نداشته است. کاتالیزور بیوچار میزان آروماتیک‏ها را کاهش و ترکیبات خطی را درتار افزایش داده است که نشان از تمایل کاتالیزور بیوچار برای فرآیند تبدیل آروماتیک‏ها به ترکیبات خطی مانند آلکانها و آلکن‏ها بوده است. همچنین بیوچار تمایل زیادی برای اکسیژن‏زدایی از تار را داشت. چار تولیدی دارای آروماتیک بیشتری بوده است. آنالیز DTG نشان دادکه چار حاصل از فرآیند پیرولیز کاتالیزوری شبکه مولکولی سنگین‏تر و منظم‏تری داشته است. همچنین آنالیز XRD کاتالیزور نشان داد که لایه‏ایی از مواد کربنی (کک) که ناشی از فرآیند پلیمریزاسیون ترکیبات آروماتیکی موجود در بخارات تولید شده در فرآیند پیرولیز است، بر روی کاتالیزور نشسته بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات