بررسی واکنش کاتالیستی اکسیداسیون متان در حضور کاتالیست NiO وCuO در راکتور پلاسمای DBD : محصولات و مصرف انرژی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی،واحد ماهشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،ماهشهر،ایران

چکیده

در این پژوهش تاثیر تغییرات ولتاژ مولد پلاسما بر روی واکنش اکسیداسیون جزئی متان در یک راکتور پلاسمای DBD و در سه حالت پلاسمای بدون کاتالیست ،پلاسما به همراه کاتالیست اکسید نیکل و پلاسما به همراه کاتالیست اکسید مس بررسی شد .نتایج نشان دادکه افزایش ولتاژ دستگاه از 6 به 10 کیلو ولت درحضور کاتالیست نیکل باعث بیشتر شدن در صدمولی متانول از 0.37 به0.76 درصد وبرای هیدروکربن های C2+ از 0.55 به 1.8 درصد می گردد. درآزمایش پلاسماو کاتالیست مس تولید هیدروکربن های باارزش در اثر زیادترشدن ولتاژ کمتر گردید و درصد مولی متانول از 0.3به0.18 ودرصد مولی ترکیبات C2+ از 0.82 به 0.23کاهش یافت.محاسبه مصرف انرژی در زمان افزایش ولتاژ دستگاه نشان داد که آزمایش ها در ولتاژ 6 کیلو ولت با راندمان انرژی بالاترمعادل 0.17 میلی مول بر کیلوژول انجام شدند.در این ولتاژ و درحضور کاتالیست اکسید نیکل انتخاب گری منواکسید کربن37درصد وهیدروژن 58درصد بدست آمدکه بیشتر از دو حالت دیگر بوده و مقدارH2/CO درگاز سنتز تولیدی به عدد 2 نزدیک ترگردید.بنابراین انتخاب کاتالیست نیکل در راکتور پلاسما DBD جهت تولید هیدروکربن های باارزش ویا گاز سنتز با مصرف انرژی کمتر، بهتر از کاتالیست مس وپلاسمای بدون کاتالیست می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات