یک کمپلکس (Zn(II با لیگاند باز شیف درشت‌حلقه تتراآزا. تهیه، شناسایی و مطالعه‌ی تجربی و تئوری برهم‌کنش آن با CT-DNA و BSA

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه شیمی- دانشکده علوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان- ایران

چکیده

یک کمپلکس (Zn(II با یک لیگاند باز شیف درشت حلقه که دارای چهار اتم نیتروژن دهنده است از واکنش بین اورتو-فنیلن دی آمین، استیل استن و ZnCl2 با نسبت استوکیومتری ۱:۲:۱ تهیه شد. این واکنش به روش تمپلت تک ظرف انجام شد. این کمپلکس به روش های هدایت سنجی، آنالیز عنصری، دمای تجزیه و روش های طیف سنجی FT-IR، 1H NMR و UV-Vis شناسایی شد. برهم کنش بین کمپلکس تهیه شده (بیس(استیل استن-اورتو-فنیلن دی آمین)روی(II) کلرید) با دی اکسی ریبونوکلئیک اسید استخراج شده از غده تیموس گوساله (CT-DNA) و آلبومین سرم گاوی (BSA) به کمک طیف سنجی جذب الکترونی فرابنفش-مرئی بررسی شد. مقدار ثابت اتصال کمپلکس با CT-DNA بیشتراز BSA می باشد. غلظت کمپلکس Zn(II) در نقطه میانی انتقال CT-DNA از حالت طبیعی به حالت برهم کنش شده کمتر از BSA است. همچنین ثابت هیل (h) که مقدار آن ۱/۱ به دست آمد نشان دهنده غیرتعاونی بودن برهم کنش بین کمپلکس با BSA است. علاوه بر این، به منظور بررسی برهم کنش کمپلکس (Zn(II با DNA و‌ BSA، از روش داکینگ مولکولی به کمک ساختار مینیمایز شده کمپلکس استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات