بررسی استخراج و جداسازی توریم با استفاده از روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران- ایران

چکیده

در تحقیق حاضر، یک روش ساده تحت عنوان میکرو استخراج مایع-مایع پخشی برای استخراج توریم توسعه داده شد. در این روش استخراجی، یک مخلوط مناسب از استون به عنوان ( حلال پخش کننده) و از کلروبنزن به عنوان (حلال استخراج کننده) استفاده شده است. استخراج و جداسازی توریم با کمک عامل شلاته کننده cyanex272 در محیط اسیدی انجام شد. برخی از پارامترهای موثر بر استخراج توریم از قبیل نوع و حجم حلالهای استخراج کننده و پخش کننده، غلظت لیگاند و نوع و غلظت اسید مورد مطالعه و بهینه سازی قرار گرفته است. تحت شرایط بهینه، گستره خطی خوبی در رنج 5000-1 میکروگرم در لیتر با ضریب همبستگی997/0r2> مشاهده شد. حد تشخیص برابر 3/0 میکروگرم بر لیتر بود. تکرارپذیری برای 5 تکرار در سطح غلظتی 20 میکروگرم بر لیتر برابر %5/6 بود و راندمان استخراج %78 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات