کاتالیست‌ پوشش دهی طلا بر روی مس-سریا برای فرآیند اکسیداسیون ترجیحی کربن مونوکسید در جریان غنی از هیدروژن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و مواد نانوساختار

چکیده

ایران سرشار از منابع گازی است که می‌تواند مهم‌ترین منبع برای تولید هیدروژن به‌حساب آید. خالص‌سازی هیدروژن تولیدشده برای استفاده در فرآیندهای مختلف لازم است. یکی از کاربردهای هیدروژن در پیل‌های سوختی است که نیاز به خالص‌سازی از کربن مونوکسید و رساندن آن به میزان بسیار کم در حد ppm 10 است. علت این امر مسموم شدن آند پیل سوختی توسط مونوکسید کربن است. استفاده از نانوکاتالیست‌ها به‌خصوص نانوکاتالیست‌های طلا برای خالص‌سازی هیدروژن در فرآیندها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش نانوذرات با طلا پوشش دهی شده برای اکسیداسیون گاز کربن مونوکسید در حضور گاز غنی هیدروژن موردبررسی قرار گرفت که اثر به سزایی در میزان تبدیل این گاز داشت. در این کار از آنالیزهای FESEM، BET، XRD، TPR برای مشخصه‌یابی و FTIR برای آزمون عملکرد کاتالیستی برای فرآیند اکسیداسیون ترجیحی کربن مونوکسید استفاده شد. نتیجه آزمون عملکرد برای کاتالیست‌های سنتزشده CeO2 < Cu5%IMP-CeO2 < Au-CeO2 < Au-Cu5%IMP-CeO2 بود که نشان از اثر هم افزایی طلا و مس برای اکسیداسیون ترجیحی کربن مونوکسید داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات