بررسی تأثیر تغییر فشار در تکمیل ترزیقی سدیم هیپوکلریت بر ویژگی‌های مکانیکی و تراوایی غشای الیاف توخالی پلی سولفون

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی نساجی، دانشگاه بناب، بناب، ایران

چکیده

به تازگی عملیات تکمیل تزریق درونی سدیم هیپوکلریت به درون غشاهای توخالی معرفی شده است. در عملیات تکمیل تزریق درونی سدیم هیپوکلریت، محلول سدیم هیپوکلریت توسط یک پمپ با فشاری مشخص و در یک بازه زمانی تعیین شده به درون کانال الیاف توخالی از یک سو تزریق شده و از سوی دیگر خارج می ­شود. نتیجه ­های پژوهش ­های انجام شده نشان داده است که تکمیل تزریق درونی سدیم هیپوکلریت یک تکمیل نوین و با توانایی بسیار بالا در مقایسه با نوع سنتی آن می‌باشد. در این پژوهش تأثیر تغییرهای فشار اعمالی در تزریق تکمیل سدیم هیپوکلریت در بازه­ psig 10-30 بر ویژگی­ های مکانیکی، اندازه روزنه ­ها و تراوایی هیدرولیکی غشاهای الیاف توخالی پلی سولفون تولیدی مورد مطالعه قرار گرفت. برای تخمین اندازه روزنه‌های غشاهای الیاف توخالی از روش پردازش تصویرهای عکس­ های میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) استفاده شد. نتیجه­ ها بیانگر افزایش محسوس اندازه روزنه­ ها و تراوایی هیدرولیکی غشاهای الیاف توخالی تولید با افزایش فشار تزریق محلول سدیم هیپوکلریت در بازه­  psig 10-30 می ­باشد. همچنین با افزایش فشار تزریق محلول سدیم هیپوکلریت افت ویژگی­ های مکانیکی غشاهای الیاف توخالی تکمیلی محسوس می ­باشد که این امر به دست آمده از حذف بیش­تر پلی وینیل پیرولیدون (PVP) از ماتریس پلیمری غشاهای الیاف توخالی تکمیل شده می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[2] Qin J., Wong V., Li Y., Liu Y., A High Flux ultrafiltration membrane spun from PSU/PVP (K90)/DMF/1,2-Propanediol, Journal of Membrane Science, 211: 139-147 (2003).
[5] Hayama M., Yamamoto K., Kohori F., Sakai K., How Polysulfone Dialysis Membranes Containing Polyvinylpyrrolidone Achieve Excellent Biocompatibility?, Journal of Membrane Science, 234: 41-49 (2004).
[6] Yang Q., Chung T. C., Santoso Y.E., Tailoring Pore Size and PoreSize Distribution of Kidney Dialysis Hollow FiberbMembranes via Dual-Bath Coagulation Approach, Journal of Membrane Science, 290: 153-163 (2007).
[7] Roesink H.D., "Microfiltration: Membrane Development and Module Design", Ph.D. Thesis, University of Twente, Enschede, The Netherlands, (1989).
[8] Weink I., Meuleman E., Borneman Z., Van Den Boomgaard T., Smolders C., Chemical Treatment of a Polymer Blend: Mechanism of the Reaction of Hypochlorite with Poly (Vinyl Pyrrolidone), Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 33: 49-54 (1995).
[9] Zhang Y, Wang J., Gao F., Tao H., Chen H. Zhang H., Impact of Sodium Hypochlorite (NaClO) on Polysulfone (PSF) Ultrafiltration Membranes: The Evolution of Membrane Performance and Fouling Behavior, Separation and Purification Technology, 175: 238-247 (2017).
[10] Saghafi R., Zarrebini M., Semnani D., Mahmooudi M. R., The Effect of Bore Fluid Type on Performance of Treated Polysulfone Hollow-Fiber Membrane, Textile Research Journal, 85(3): 281-293 (2014).
[11] Saghafi R., Zarrebini M., Semnani D., Mahmooudi M. R., Novel Method for Treatment of Hollow fiber Kembranes using Hypochlorite, The Journal of The Textile Institute, 105: 962-970 (2014).
[12] Saghafi R., Zarrebini M., Semnani D., Mahmooudi M. R., High Pressure Injection Technique for Hypochlorite Treatment of Polysulfone Hollow Fibre Membranes, Indian Journal of Fibre & Textile Research, 40: 405-413 (2015).
[15] Kim J.Y., Lee H.K., Kim S.C., A New Modeling of Asymmetric Membrane Formation in Rapid Mass Transfer System, Journal of Membrane Science, 163: 69-77 (1999).
[16] Liao Z., Klein E., Poha C.P., Huanga Z., Lu J, Hardy P.A., Gao D., Measurement of Hollow Fiber Membrane Transport Properties in Hemodialyzers, Journal of Membrane Science, 256(1-2): 176-183 (2005).
[17] Rouaix S., Causserand C., Aimar P., Experimental Study of the Effects of Hypochlorite on Polysulfone Membrane Properties, Journal of Membrane Science, 277(1-2): 137-147 (2006)
[19] Jacangelo J.G., Adham S., Michel J., "Membrane Filtration for Microbial Removal", Denver, CO: AWWA Research Foundation and American Water Works Association. ISBN 0898978943 (1997).
[20] Sakai K., Ozawa K., Mimura R., Ohashi H., Comparison of Methods for Characterizing Microporous Membranes for Plasma Separation, Journal of Membrane Science, 32(1): 3-17 (1987).