اندازه گیری و مطالعه پروپرانولول بر سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی کیتوسان پیوند زده شده با گلوتار آلدهید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی/ئانشکده علوم/دانشگاه بیرجند/بیرجند/ایران

2 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، سوسنگرد دشت آزادگان، ایران

3 دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در این پژوهش، اندازه گیری الکتروشیمیایی داروی پروپرانولول بر روی سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی کیتوسان پیوند زده شده شده با گلوتار آلدهید، انجام پذیرفت. از تکنیک ولتامتری چرخه ای و ولتامتری موج مربعی به منظور مطالعه و اندازه گیری داروی مورد نظر بهره گرفته شد.به منظور مشخصه یابی اصلاحگر از آزمایش های FTIR، XRD، SEM، EDX و BET استفاده شد. عوامل موثر بر عملکرد الکترود بررسی شد که شرایط بهینه بدین صورت حاصل شد، 7pH، زمان جذب 10 دقیقه و مقدار 10 درصد اصلاح‌گر. در شرایط بهینه، محدوده خطی غلطتی پروپرانولول 1تا 14 میکرو مولار و 14 تا 284 میکرو مولار و حد تشخیص 3/0 میکرو مولار بدست آمد. این الکترود برای اندازه‌گیری پروپرانولول در نمونه‌های حقیقی مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه با سایر روشهای اندازه گیری، سهولت کار و قیمت مناسب، بدون از دست رفتن حد تشخیص از دیگر ویژگی های این الکترود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات