بررسی آزمایشگاهی تشکیل کک در ساختار کاتالیزور صنعتی Pd-Ag/α-Al2O3

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 شیراز، هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

3 پتروشیمی جم

چکیده

تشکیل کک یکی از مهم‌ترین عوامل غیرفعال شدن بسیاری از کاتالیزورهای صنایع پالایش و پتروشیمی است. در این پژوهش به بررسی تشکیل کک در ساختار کاتالیزور α-Al2O3/Ag-Pd با نام تجاری G58C پرداخته شده است. بدین منظور عامل‌های مختلف هیدروکربنی شامل تولوئن، زایلن، بنزن، پروپیلن و روغن سبز در شرایط عملیاتی مختلف دبی ورودی، دما و زمانی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین کاتالیزور تازه و کک دار شده توسط آزمون‌های تعیین مشخصات مختلفی مانند FT-IR، FE-SEM و TGA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اولیه نشان داد این کاتالیزور به دلیل میزان اسیدیته‌ی سطحی کم، تمایل زیادی برای تشکیل کک ندارد. همچنین نتایج بیانگر تشکیل رسوب زیاد با استفاده از روغن سبز به دلیل شکست دما بالای ترکیبات سنگین در ساختار کاتالیزور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات