مطالعه تاثیر محلول های مغناطیسی پلیمری بر روی پارامترهای مؤثّر در ازدیاد برداشت نفت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی، دانشگاه حکیم سبزواری

2 استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی بیرجند

چکیده

لزوم حفظ روند تولید در مخازنی که وارد نیمه‌ی دوم عمر خود شده‌اند، دانشمندان را متوجه روش‌های ازدیاد برداشت کرده و در نتیجه روش‌های نوینی در این زمینه ظهور کرده‌اند. روش سیلاب زنی با آب مغناطیسی به عنوان یک تکنولوژی سبز و سازگار با محیط زیست، از جمله روش‌های جدید معرفی شده در این زمینه بوده و روش سیلاب زنی با پلیمر نیز سالیان درازی است که استفاده می شود. هدف اصلی این مقاله ترکیب دو روش پیش گفته برای افزایش راندمان روش سیلاب زنی است. بنابراین آب مغناطیسی به عنوان حلال برای پودر پلیمر استفاده شده و سپس پدیده های سطحی شامل زاویه تماس و کشش سطحی مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر چهار عامل زمان مغناطیسی شدن، شدت میدان مغناطیسی، مدت زمان گذشته پس از مغناطیسی شدن و غلظت پلیمر بر روی پدیده های سطحی مذکور مطالعه شده‌اند. نتایج نشان دادند که تمامی فاکتورهای فوق‌الذکر به جز زمان مغناطیسی شدن تاثیر زیادی بر روی کشش سطحی داشته و فقط شدت میدان مغناطیسی اثر قابل توجهی بر زاویه تماس دارد. این نتایج اثبات می کند که سیلاب زنی با محلول پلیمری تهیه شده با آب مغناطیسی نه تنها بر جابجایی ماکروسکوپیک بلکه بر جابجایی میکروسکوپیک نیز بسیار اثرگذار می‌باشد و می تواند منجر به تقویت اثر سیلاب زنی با پلیمر گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات