مطالعه تأثیر محلول های مغناطیسی پلیمری بر روی پارامترهای مؤثر در ازدیاد برداشت نفت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، عمران و شیمی، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

لزوم حفظ روند تولید در مخازنی که وارد نیمه­ دوم عمر خود شده اند، دانشمندان را متوجه روش های ازدیاد برداشت کرده و در نتیجه روش های نوینی در این زمینه ظهور کرده اند. روش سیلاب زنی با آب مغناطیسی به عنوان یک فناوری سبز و سازگار با محیط زیست، از جمله روش های نوین معرفی شده در این زمینه بوده و روش سیلاب زنی با پلیمر نیز سالیان درازی است که استفاده می‌شود. هدف اصلی این مطالعه ترکیب دو روش پیش، برای افزایش راندمان روش سیلاب زنی است. بنابراین آب مغناطیسی به عنوان حلال برای پودر پلیمر استفاده شده و سپس پدیده‌های سطحی شامل زاویه تماس و کشش سطحی مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر چهار عامل زمان مغناطیسی شدن، شدت میدان مغناطیسی، مدت زمان گذشته پس از مغناطیسی شدن و غلظت پلیمر بر روی پدیده‌های سطحی مذکور مطالعه شده اند. نتیجه‌ها نشان دادند که تمامی فاکتورهای فوق‌الذکر به جز زمان مغناطیسی شدن تأثیر زیادی بر روی کشش سطحی داشته و فقط شدت میدان مغناطیسی اثر چشمگیری بر زاویه تماس دارد. این نتیجه‌ها اثبات می‌کند که سیلاب زنی با محلول پلیمری تهیه شده با آب مغناطیسی نه تنها بر جابه‌جایی ماکروسکوپیک بلکه بر جابه‌جایی میکروسکوپیک نیز بسیار اثرگذار می­ باشد و می تواند منجر به تقویت اثر سیلاب زنی با پلیمر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Alvarado V., Manrique E., Enhanced Oil Recovery: An Update Review, Energies, 3: 1529-1575 (2010).
[2] Lee J.-Y., Shin H.-J., Lim J.S. Selection and Evaluation of Enhanced Oil Recovery Method Using Artificial Neural Network, Geosystem Eng., 14(4): 157-164 (2011).
[3] Thomas S., Enhanced Oil Recovery-an Overview, Oil Gas Sci Technol-Revue IFP, 63(1): 9-19 (2008).
[4] Meybodi H.E., Kharrat R., Wang X., Study of Microscopic and Macroscopic Displacement Behaviors of Polymer Solution in Water-Wet and Oil-Wet Media, Transport in Porous Med., 89(1): 97-120 (2011).
[5] Abidin A., Puspasari T., Nugroho W. Polymers for Enhanced Oil Recovery Technology, Procedia Chem., 4: 11-16 (2012).
[6] Shekhawat D.S., Aggarwal A., Agarwal S., Imtiaz M.D., Magnetic Recovery-Injecting Newly Designed Magnetic Fracturing Fluid With Applied Magnetic Field for EOR, In SPE Asia Pacific Hydraulic Fracturing Conference. SPE (2016).
[7] Torquato S., "Random Heterogeneous Materials: Microstructure and Macroscopic Properties", Vol. 16. Springer Science & Business Media (2013).
[8] Hosseini H., NorouziApourvari S., Schaffie M., Wettability Alteration of Carbonate Rocks via Magnetic Fields Application, J. Petro. Sci. Eng., 172: 280-287 (2019).
[9] Esmaeilnezhad E., Choi H.J., Schaffie M., Gholizadeh M., Ranjbar M., Characteristics and Applications of Magnetized Water as a Green Technology, J. Clean. Prod., 161: 908-921 (2017).
[10] Ghorbani S., Gholizadeh M., Brito J., Effect of Magnetized Water on the Mechanical and Durability Properties of Concrete Block Pavers, Materials, 11: 1647(2018).
[11] Shi L., Zhu S., Guo Z., Zhao W., Xue X., Wang X., Ye Z., Experimental Study on the Effect of Polymer Injection Timing on Oil Displacement in Porous Media, Processes, 8(1): 93 (2020).
[12] Karambeigi M.S., Nasiri M., Asl A.H., Emadi M.A., Enhanced Oil Recovery in High Temperature Carbonates Using Microemulsions Formulated with a New Hydrophobic Component, J. Ind. Eng. Chem., 39: 136–148 (2016).
[14] Teklu T., Alameri W., Kazemi H., Graves R.M., “Contact Angle Measurements on Conventional and Unconventional Reservoir Cores”, Unconventional Resources Technology Conference, San Antonio, Texas, 2297-2311 (2015).
[15] Al-Shakry B., Skauge T., Shaker Shiran B., Skauge A., Polymer Injectivity: Investigation of Mechanical Degradation of Enhanced Oil Recovery Polymers Using In-Situ Rheology, Energies, 12(1): 49 (2019).
[16] Pang X.F., Zhong L.S., The Suspension of Water Using a Superconductive Magnetic-Field and Its Features, IEEE Trans. Appl. Supercond. 26(7): 1-4 (2016).
[17] Mahmoud B., Yosra M., Nadia A., Effects of Magnetic Treatment on Scaling Power of Hard Waters, Sep. Purif. Technol. 171: 88-92 (2016).
[18] عیدی زاده م.، آذری ا.، بهینه سازی جذب همزمان کروم (III) و مس (II) از پساب به وسیله کیتوزان با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3)36: 115 تا 124 (1396).
[19] Mohammadi Doust A., Rahimi M., Feyzi M., An Optimization Study by Response Surface Methodology (RSM) on Viscosity Reduction of Residue Fuel Oil Exposed Ultrasonic Waves and Solvent Injection, Iran. J. Chem. Chem. Eng. IJCCE), 13(1): 3-19 (2016).