اصلاح عملکرد جداسازی غشای نانو فیلتراسیون برپایه پلی اتر سولفون با استفاده از نانو ذرات اصلاح شده ی تیتانیوم اکساید توسط اولئیک اسید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه

2 دانشگاه اراک

چکیده

در این پژوهش غشاهای نانوفیلتراسیون ترکیبی با معرفی نانوذرات، اولئیک اسید- تیتانیوم اکساید (OA-TiO2) بر پایه‌ی پلی اتر سولفون (PES) با استفاده از روش وارونگی فاز ساخته شدند. در ابتدا نانوذرات (OA-TiO2) سنتز شدند و غلظت‌های مختلف از نانوذرات سنتز شده برای تهیه‌ی غشاهای نانوفیلتراسیون مورد استفاده قرار گرفتند. نانوذرات سنتز شده توسط طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) و آنالیز XRD مشخص شدند. علاوه بر این، مورفولوژی غشاها با استفاده از تصاویر FESEM و تصاویر سه بعدی سطح مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد جداسازی غشاها توسط زاویه تماس، شار آب خالص (PWF)، نسبت بازیابی شار (%FRR) و میزان پس‌دهی Na2SO4 و CrSO4 مورد ارزیابی قرار گرفت. بالاترین مقدار شار خالص آب (L/m2h 206/18) برای M2 با 42% افزایش در مقایسه با غشای PES بدون نانوذره به دلیل افزایش غلظت هیدرولیکی و پراکندگی بهتر نانوذراتOA-TiO2 در فشار 5/4 مگاپاسکال بدست آمد. بالاترین مقدار پس-دهیNa2SO4 (5/81%) برای M3 و بالاترین حذف CrSO4 (4/80%) برای M5 در فشار 5/4 مگاپاسکال آشکار شد که می‌توان آن را به علت افزایش دافعه‌ی الکترواستاتیک و مکانیسم‌های جذب نسبت داد. ترکیب نانوذرات OA-TiO2 در PES باعث افزایش % FRR به 83% و بهبود خواص ضد گرفتگی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات