بررسی نمودار فاز و تابع‌های اضافی در مخلوط دوجزئی بلورهای مایع نماتیک

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه صنایع شیمیایی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فنی حرفه‌ای، تهران، ایران

چکیده

بررسی انتقال فاز بلورهای مایع نماتیک پنتیلوکسی سیانو بی فنیل (5OCB)، هپتیلوکسی سیانو بی فنیل (7OCB) و ترکیب درصدهای گوناگون از محلول دوجزئی دو ترکیب 7OCB-5OCB به منظور مطالعه نمودار فازی با استفاده از روش گرماسنجی تفاضلی (DSC) انجام شده است. دمای انتقال فاز بلور (C) به فاز نماتیک (N) به‌ترتیب در دمای K 321 و K 327 برای دو بلور مایع 5OCB و 7OCB مشاهده شد. در حالی که، در مخلوط دوجزئی دمای انتقال فاز C به N نسبت به هریک از اجزای خالص کاهش پیدا کرده است، بیش‌ترین کاهش در دمای انتقال فاز در کسر وزنی 40% از بلور مایع 7OCB مشاهده، که به آن نقطه یوتیکتیک می­ گویند. به منظور بررسی بیش‌تر ماهیت ترمودینامیکی سامانه مذکور تابع‌های اضافی نیز در محلول دو جزئی 7OCB-5OCB با استفاده از قوانین محلول­ های با قائده مورد بررسی قرار گرفت. نمودارهای مربوط به تابع‌های اضافی انرژی آزاد گیبس و آنتالپی رفتار محلول دو جزئی را با انحراف اندک از حالت ایده­آل پیش‌بینی کرده است. انحراف منفی باعث پایداری ترمودینامیکی بیش‌تر از سامانه در طراحی انواع گوناگون خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Sharma D., A Non-Isothermal Activated Kinetics of K-SmA Transition of the Aligned Octylcyanobiphenyl, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 109: 331-335 (2012).
[2] Sharma D., Non-Isothermal Kinetics of Melting and Nematic to Isotropic Phase Transitions of 5CB Liquid Crystal, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 102: 627-32 (2010).
[3] Zammit U., Marinelli M., Pizzoferrato R., Scudieri F., Martellucci S., Photoacoustics as a Technique for Simultaneous Measurement of Thermal Conductivity and Heat Capacity, Journal of Physics E: Scientific Instruments, 21: 935-938 (1988).
[4] Thoen J., Marynissen H., Van Dael W., Temperature Dependence of the Enthalpy and the Heat Capacity of the Liquid-Crystal Octylcyanobiphenyl (8CB), Physical Review A, 26: 982-986 (1998).
 [5] McQueen D., Edgren K.A., Rydman S.-A., Observation of High-Speed Nematic-to-Crystal Phase Transition in p-Azoxyphenetole, Journal of Physics D: Applied Physics, 7: 935-939 (1974).
[6] Leheny R., Park S., Birgeneau R., Gallani J.-L., Garland C., Iannacchione G., Smectic Ordering in Liquid-Crystal–Aerosil Dispersions. I. X-Ray Scattering, Physical Review E, 67: 011708-0117010 (2003).
[7] Vanbrabant P.J., Dessaud N., Strömer J.F., Temperature Influence on the Dynamics of Vertically Aligned Liquid Crystal Displays, Applied Physics Letters, 92: 091101-091106 (2008).
[8] Samei E., Ranger N.T., Delong D.M., A comparative Contrast‐Detail Study of Five Medical Displays, Medical Physics, 35: 1358-6134 (2008).
[9] Liang D., Leheny R.L., Smectic Liquid Crystals in an Anisotropic Random Environment, Physical Review E, 75: 031705-031709 (2007).
[10] Motosuke M., Nagasaka Y., Real-Time Sensing of the Thermal Diffusivity for Dynamic Control of Anisotropic Heat Conduction of Liquid Crystals, International Journal of Thermophysics, 29: 2025-2035 (2008).
[12] Meltzer V., Pincu E., Thermodynamic Characterization of Binary Liquid Crystal Mixtures, Analele Universitatii din Bucuresti–Chimie, 1: 15-8 (2008).
[14] Rai U., Rai R., Physical Chemistry of the Organic Analog of Metal–Metal Eutectic and Monotectic Alloys, Journal of Crystal Growth, 191: 234-242 (1998).
[15] Lerdkanchanaporn S., Dollimore D., Evans S.J., Phase Diagram for the Mixtures of Ibuprofen and Stearic Acid, Thermochimica Acta, 367: 1-8 (2001).
[16] Sharma B., Kant R., Sharma R., Tandon S., Deviations of Binary Organic Eutectic Melt Systems, Materials Chemistry and Physics, 82: 216-224 (2003).
[17] Mirzaeian M., Hall P.J., Thermodynamical Studies of Irreversible Sorption of CO2 by Wyodak Coal, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 27: 59-68 (2008).