بررسی نمودار فاز و توابع اضافی در مخلوط دوجزئی بلورهای مایع نماتیک

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه صنایع شیمیایی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فنی حرفه ای، تهران، ایران

چکیده

بررسی انتقال فاز بلورهای مایع نماتیک پنتیلوکسی سیانو بی فنیل (5OCB) ، هپتیلوکسی سیانو بی فنیل(7OCB) و ترکیب درصدهای مختلف از محلول دوجزئی دو ترکیب 7OCB-5OCB به منظور مطالعه نمودار فازی با استفاده از روش گرماسنجی تفاضلی (DSC) انجام شده است. دمای انتقال فاز بلور (C) به فاز نماتیک (N) به ترتیب در دمای K 321 وK 327 برای دو بلور مایع 5OCB و 7OCB مشاهده شد. در حالیکه، در مخلوط دوجزئی دمای انتقال فاز C به N نسبت به هریک از اجزای خالص کاهش پیدا کرده است، بیشترین کاهش در دمای انتقال فاز در کسر وزنی 40% از بلور مایع 7OCB مشاهده، که به آن نقطه یوتیکتیک می‌گویند. به منظور بررسی بیشتر ماهیت ترمودینامیکی سامانه مذکور توابع اضافی نیز در محلول دو جزئی 7OCB-5OCB با استفاده از قوانین محلول‌های با قائده مورد بررسی قرار گرفت. نمودارهای مربوط به توابع اضافی انرژی آزاد گیبس و آنتالپی رفتار محلول دو جزئی را با انحراف اندک از حالت ایده‌آل پیش بینی کرده است. انحراف منفی باعث پایداری ترمودینامیکی بیشتر از سامانه در طراحی انواع مختلف خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات