جداسازی توده های میکروبی در راکتورهای زیست فیلمی بستر متحرک به وسیله ی صافی های دست ساز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

2 خراسان رضوی، سرخس، پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد، واحد HSE

چکیده

یکی ازعیب ‌های راکتورهای زیستی بستر متحرک،خروج توده ‌های میکروبی، همراه پساب تصفیه شده ‌ی خروجی از سامانه است که وجود مخزن ته نشینی بعد از راکتور را ضروری می‌کند. به طور معمول برای رفع مشکل‌های ناشی از نصب ته نشین کننده ها، از سامانه ‌های غشایی استفاده می‌ شود اما از عیب‌های عمده این سامانه ها ، هزینه زیاد غشاهای صنعتی است. هدف از این مطالعه ، نصب صافی‌های دست ساز به جای غشای صنعتی، درون راکتورهای زیستی بستر متحرک، برای جلوگیری از خروج توده های میکروبی و حذف مخزن ته نشینی و مقایسه آن با راکتور زیستی بستر متحرک بدون صافی است که افزون بر این که کار غشا را انجام می‌ دهد ، مشکل ‌های ناشی از هزینه زیاد غشاهای صنعتی را نداشته و اقتصادی تر است. صافی‌ ها از پارچه و الیاف ساخته شده و طی سه مرحله تکمیل تر شدند. تعداد صافی‌ هایی که مورد آزمایش قرار گرفتند به ترتیب، سه ، دو و یک عدد بودند و در زمان‌های ماند 48 ، 24 و 18 ساعت با COD برابر با mg/L 1000 وmg/L 3000 و  mg/L5000 مورد آزمایش قرار گرفتند. سه صافی، غلظت جامدهای معلق در مایع خروجی را بهmg/L  12 رسانید که توانست جایگزین مخزن ته ‌نشینی شود، دو صافی هم این غلظت را به mg/L 300 در خروجی رسانید که می ‌توانست جایگزین ته نشین کننده‌ ها شود اما تک صافی ، تفاوت زیادی با راکتور زیست فیلمی بستر متحرک بدون صافی نداشت و نتوانست جایگزین مخزن ته نشینی شود. بیشترین بازده حذف در راکتور صافی‌دار 95% و در راکتور بدون صافی 92% بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Metcalf, Eddy, Inc., "Wastewater Engineering Treatment, Disposal, Reuse", 3rd ed, McGraw-Hill (1991).
[2] Bernard J.Dutka., "Membrane Filtration, Applications, Techniques, and Problems", ISBN: 0-8247-1164-5, (1981).
[3] آیتی ، ب ، دلنواز ، م ، گنجی دوست، ح .، سینتیک واکنش تصفیه فاضلاب حاوی آنیلین در راکتور بیو فیلمی با بستر متحرک" مجله سلامت و محیط ، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران، (1)2، ص. 76 (1388).
[4] Satywali Y., Balakrishnan M., Treatment of Distillery Effluent in a Membrane Bioreactor (MBR) Equipped with Mesh Filter, Separation and purification Technology, 63, p. 278 (2008).
[5] Chang I.S., Lee C.H., Membrane Filtration Characteristics in Membrane Coupled Activated Sludge System - The Effects of Physiological States of Activated Sludge on Membrane Fouling, Desalination, 120, p. 221 (1998).
[6] In - Soung Chang., Su - Na Kim., Wastewater Treatment Using Membrane Filtration - Effect of Bio solids Concentration on Cake Resistance, Process Biochemistry, 40, p. 1307 (2005).
[7] Kuo-Jen Hwang., Chih-Sheng Chan., Kuo-Lun Tung., Effect of Backwash on the Performance of Submerged Membrane Filtration, Journal of Membrane Science, 330, p. 349 (2009).
[8] Le-Clech P., Chen V., Tnony A.G.Fane., Fouling in Membrane Bioreactors Used in Wastewater Treatment, Journal of Membrane Science, 284, p. 17 (2006). 
[9] Borghei, S.M., Hosseini, S.H., The Treatment of Phenolic Wastewater a Moving Bed Reactor, process Biochemistry, 39, p. 1171 (2004).
[10] حسنیه فولادی قلعه ، بررسی کارایی بیوراکتور غشایی غوطه ور در حذف مقادیر کم ترکیبات آلوده کننده مقاوم (سموم و آفت کش) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، گروه محیط زیست ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف ، سال 1388
[11] APHA, AWWA and WPCF ., "Standard Method for the Examination Water and Waste water", 19th Edition, Washington, USA. (1995).