دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 70، اسفند 1392، صفحه 1-117 
ساخت سیلیکاژل دانسیته پایین با استفاده از مایع‌های فوق بحرانی

صفحه 1-16

ابراهیم بختیاری دوست؛ علی اصغر احتشامی؛ قیس رخشان؛ اصغر کرمی


اندازه‌گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله‌های کربنی عمودی

صفحه 33-36

اعظم قلیزاده؛ سعید شاهرخیان؛ اعظم ایرجی زاد؛ شمس الدین مهاجرزاده؛ منوچهر وثوقی