اندازه‌گیری مقدارهای کم یون‌های فلزی در آب و پساب با روش عاری‌سازی پتانسیومتری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده

انواع آلاینده‌ها در پساب‌ها یافت می‌شوند، بنابراین نباید بدون پالایش به چرخه طبیعت باز گردانده شوند. پس از پالایش، رسوب‌های هضم شد‌ه‌ای به دست می ‌آید که دارای مواد آلی مانند هیومیک اسید و فولویک اسید و مواد معدنی مانند یون‌های فلزهای سنگین می‌باشند. شستشوی این رسوب‌ها با هیدروکلریک اسید 2 مولار باعث حذف فولویک اسید و یون‌های فلزهای سنگین می‌شود. یون‌های فلزهای سنگین با  روش عاریسازی پتانسیومتری شناسایی و تعیین مقدار می‌شوند. در این پژوهش رسوب‌های هضم شده ایستگاه‌های تصفیه و آب آشامیدنی شهرهای اکس لبن، انسی، مون پیله، شامبری فرانسه مورد تجزیه قرار گرفتند. مقدارهای یون‌های فلزهای سنگین با حساسیت بالا و دقت خوب توسط این  روش اندازه‌گیری شدند. حد تشخیص مس در زمان بهینه الکترولیز (32 دقیقه) 8-10 ´ 2/3 مولار تعیین شد. مقدار مس در رسوب هضم شده ایستگاه تصفیه شهر مون پیله 2/5 میلی مول بر کیلوگرم خشک و مقدار آن در آب آشامیدنی این شهر ppb82/2 تعیین شد. ظرفیت تبادل کاتیونی این رسوب‌های دارای هیومیک اسید افزون بر روش ناپیوسته با روش تیتراسیون پتانسیومتری نیز تعیین شد و معلوم شد با اینکه اغلب نقطه ‌های نمونه‌برداری در یک منطقه قرار دارند ولی خیلی متفاوتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Masschelein W.J., Genot J., La Boue en that Que Facteur de Concetration et de Fixation Des Polluants, Trib Cebedeau, 34 (450), p. 245 (1981(.
[2] علیپور تراب، شیرین؛ حذف کادمیوم از پساب­های کشاورزی با استفاده از باگاس نیشکر، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)29، ص. 99 (1389)
[3] Bard A.J., Faulkner L.R., "Electrochemical Methods Fundamentals and Applications", 2nd ed., John and Sons Inc,ch.11, pp. 458-464(1991)  .
[4] Jagner D., Graneli A., Potentiometric Strpping Analysis, Anal. Chim. Acta , 83, p.19 (1976).
[5] Estela J.M.,Tomas C.,Cladera A., Cerda V., Potentiometric Stripping Analysis:A Review, Critical Review in Analytical Chemistry, 25(2), p. 91 (1995).
[6] Jagner D., Aren K., Potentiometric Strpping Analysis for Zinc, Cadmium, Lead and Cooper in Sea Water, Analytica chimica Acta, 107, p. 29 (1979).
[7] Jagner D., Computerised Flow Potentiometric Strpping Analysis, Trends  in Anal Chem., 2 (3), p. 53 (1983).
[8] Rumeau M., "Dosage Des Metaux Lourds Dans Les Boues D'epuration Par Chronopotentionmetrie", Congres Barcolne (1981).
[9] Bouzanne M., Dosage de Micropollants Mineraux Des Eau (Cu,Pb,Cd,Zn) Par Voltamperometrie de Redissolution Anodique Impulsionnele Electrode Tournante a Film de Mercure, Analusis , 9( 10), p. 461 (1981).
[10] Hocevar Samo. B., wang J., Deo R.P., Ogorevc B., Potentiometric Strpping Analysis at Bismuth-Film Electrode, Electroanalysis, 14(2) ,p. 112 (2002).
[11] Kappes Thomas., Hauser Peter. C., Potentiometric Detection of Alkali, Anal. Chem, 70, p.482 (1982).
[12] Moller U., Acquired Experiences from Suldge Treatment, Trib Cebedeau, 34 (451), p. 241 (1981)  .
[13] Sardachti A., Aptitude A.L, Echange D., "Ions Des Boues des Stations d¢epuration, These de 3eme Cycle", Grenoble, France (1984).
[14] Wang J., "Stripping Analysis Principles", VCH Pubishers Deerfield Beach. F 34, pp. 291-309(1985).
[15]Sardashti A., Mohammadian.moghadam  S., Determination of Cationic Exchange Capacity of Extracted Humic acid from Naharkhoran Forest Gorgan,s Soil for the pb+2,Cd+2 and Ni+2  by Using Batch Method, Journal of Irannain Chemical Society, 26(3), p. 9 (2007).