جذب یون های مس، روی و نیکل توسط بنتونیت کلسیمی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کرمان، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، پژوهشکده مواد

2 کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش مهندسی شیمی

چکیده

رس‌ها و کانی‌ های رسی به ویژه مونتموریلونیت و بنتونیت در کنترل آلاینده ‌ها کاربرد گسترده ‌ای دارند. فلزهای سنگین از آلاینده ‌های مهم هستند. در این پژوهش جذب یون ‌های فلزهای سنگین مس، روی و نیکل توسط نمونه ‌های بنتونیت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نمونه 1 از معدن خیرآباد، نمونه 2 از معدن تنگ قوچان و نمونه 3 از معدنی در حوالی مسجد راوری تهیه و مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که این نمونه ‌ها از نوع کلسیمی می‌ باشند. ابتدا آزمایش ‌های جذب بر روی نمونه خیرآباد انجام شد. نتیجه ‌های به دست آمده نشان دادند که فرایند جذب بسیار تند بوده و همچنین کاهش pH باعث کاهش جذب یون‌های فلزهای سنگین مس، روی و نیکل می ‌شود. زمان مناسب برای تمامی آزمایش‌ها مدت 5 دقیقه به دست آمد. سرانجام شرایط مناسب جذب توسط این نمونه به دست آمد و در این شرایط دو نمونه دیگر مورد آزمایش قرارگرفتند. نتیجه ‌های به دست آمده نشان دادند که نمونه 2 بیشترین و نمونه 3 کمترین درصد جذب را در بین  این نمونه ‌ها دارند و افزایش  CEC نمونه ‌ها باعث افزایش جذب یون‌های مس، روی و نیکل می ‌شود و جذب نیکل توسط  این نمونه ‌ها از جذب مس و روی کمتر است و درمجموع  این نمونه‌ ها می ‌توانند جاذب عالی و ارزان برای یون‌های فلزهای سنگین مس، روی و نیکل باشند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Murry H.H., "Applied Clay Mineralogy", Elsevier, p. 113 (2007).
[2] Bergaya F., Theng B.K.G., Lagaly G., "Handbook of Clay Science", Elsevier, (2006).
[3] Grim R.E., "Clay Mineralogy", McGraw-Hill, (1968).
[4] Brown G., Brindley G.W., "Crystal Structures of Clay Minerals and X-ray Identification", Mineralogical Society, London, (1980).
[5] Luckham P.F., Rossi S., The Colloidal and Rheological Properties of Bentonite Suspensions, Advances in colloid and Interface Science, 82, p. 43 (1999).
[6] Bergaya F., Vayer M., CEC of Clays: Measurement by Adsorption of a Copper Ethylenediamine Complex, Applied Clay Science, 12, p. 275 (1997).
[7] Hang P.T., Brindley G.W., Methylen Blue Absorption by Clay Minerals: Determination of Surface Area and Cation Exchange Capacity, Clay and Clay Mineral, 18, p. 203 (1970).
[8] Grim R.E., Guven N., "Bentonites: Geology, Mineralogy, Properties and Uses", Elsevier, (1978).
[9]- Malakul P., Srinivasan K.R.,Wang H.Y., Metal Adsorption and Desorption Characteristics of Surfactant-Modified Clay Complexes, Ind. Eng.Chem., 37, p. 4296 (1998).
[10] Abollino O., Aceto M., Malandrino M., Sarzanini C., Mentasti E., Adsorption of Heavy Metals on Na-Monmorillonite Effect of pH and Organic Substances, Water Research, 37, p. 1619 (2003).
[11] Maria G.da Fonseca, de Oliveira.M.M, Arakaki.L.N.H, Removal of Cadmium, Zinc, Manganese and Chromium Cations from Aqueous Solution by a Clay Mineral, Journal of Hazardous Materials, B137, p. 288 (2006).
[12] طهمورسی مجید؛ صرافی امیر؛ حسینی محمد صادق؛ منصوری عبدالرضا ایرج؛ میرزایی مرتضی؛ ارزیابی نمونه بنتونیت استان کرمان، نشریه شیمی مهندسی شیمی ایران، (2) 29، (1389).
[13] طهمورسی مجید؛ ابراهیمی عبدالهادی؛ صرافی امیر؛ منصوری عبدالرضا ایرج؛ میرزایی مرتضی؛ جداسازی مونتموریلونیت از بنتونیت نوع سدیمی و کلسیمی، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، (2) 2، (1389).
[14] Treybal R.E., "Mass Transfer Operations", 3rd ed., McGraw-Hill, (1981).
[15] Zhenghua W., Zhimang G., Xiaorong W., Les E., Hongyan G., Effects of Organic Acids on Adsorption of Lead Onto Montmorillonite, Goethite and Humic Acid, Environmental Pollution, 121(3), p. 469 (2003).
[16] Liu Zhi-rong, Zhou Shao-qi, Adsorption of Copper and Nickel on Na-Bentonite, Process Safety and Environmental Protection, 88, p. 62 (2010).