تحلیل اکسرژی خشک کن ترکیبی بستر سیال ـ ثابت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه فنی کشاورزی

چکیده

یکی از روش ‌هایی که در سال‌های اخیر برای تحلیل انرژی مورد توجه قرار گرفته است تحلیل اکسرژی می ‌باشد. به منظور کاهش مصرف انرژی، یک روش خشک کنی طراحی شده است که از ترکیب دو نوع خشک ‌کن بستر سیال و بستر ثابت تشکیل شده است. در این پژوهش، مطابق قانون دوم ترمودینامیک به تحلیل اکسرژی و پارامترهای مؤثر بر تلفات و بازدهی اکسرژی این خشک ‌کن ترکیبی پرداخته شده است. در آزمایش ‌ها اثر سه دمای هوای ورودی 50، 60، 70 درجه سلسیوس به خشک ‌کن و سه ضخامت بستر 4، 6، 8 سانتی متر در طبقه پایین که بستر سیال است و دو ضخامت 6، 8 سانتی متر در طبقه بالایی که بسترثابت است، بررسی شده است. نتیجه ‌ها نشان داد تلفات اکسرژی طبقه بالایی کمتر و بازدهی اکسرژی آن بیشتر از طبقه پایین می‌ باشد. همچنین افزایش ضخامت طبقه پایین سبب افزایش تلفات و کاهش بازده ی اکسرژی طبقه بالا می ‌شود درحالی که افزایش ضخامت طبقه بالایی موجب کاهش تلفات و افزایش بازده ی طبقه پایین می‌ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
[1] Cengel A. Y., Boles M.A., “Thermodynamics an Engineering Approach”, 5th ed., p.442, McGraw-Hill College, Boston, (2006).
[2] پهلوانزاده، ح.؛ قائم مقامی، ف.، تعیین اثر تعداد سینی­های توزیع کننده ماده خشک شونده بر میزان بهینه­سازی مصرف انرژی درخشک کن های بسترسیال، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4) 28، ص.81 (1388).
[3] Midilli A., Kucuk H., Energy and Exergy Analyses of Solar Drying Process of Pistachio, Energy,  , p.539 (2003).
[4] Akpinar E.K., Energy and Exergy Analyses of Drying of Red Pepper Slices in A Convective Type Dryer, International Communication in Heat And Mass Transfer, 31, p. 1165 (2004).
[5] Ceylan I., Aktas M., Dogan H., Energy and Exergy Analysis of Timber Dryer Assisted Heat Pump, Applied Thermal Engineering, 27, p. 216 (2007).
[6] Aghbashlo M., Kianmehr, M. H., Arabhosseini A., Energy and Exergy Analyses of Thin-Layer Drying of Potato Slices in a Semi-Industrial Continuous Band Dryer, Drying Technology, 26(12), p. 1501 (2008).
[7] Nazghelichi T., Kianmehr M. K., Aghbashlo M., Thermodynamic Analysis of Fluidized Bed Drying of Carrot Cubes, Energy, 35(1), p. 4679 (2010).
[8] Corzo O., Bracho N., Vasquez, A., Pereira, A., Energy and Exergy Analysis of Thin Layer Drying of Coroba Slices, Journal of Food Engineering, 86, p.151 (2008).