تعیین حریم ایمن خطوط لوله انتقال گاز ترش به روش ارزیابی کمی ریسک

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

2 تهران، شرکت ملی گاز ایران، گروه تدوین استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط زیست

چکیده

یکی از مهمترین روشهای انتقال گاز، استفاده از خطوط لوله میباشد. با توجه به اینکه گاهی خطوط لوله انتقال گاز در اطراف مناطق مسکونی گسترش یافته ‌اند و در صورت بروز نشتی یا پارگی در این خطوط، امکان ایجاد خسارت‌های جانی و مالی وجود دارد، ایمنی افراد ساکن در مناطق اطراف خطوط لوله انتقال از اهمیت زیادی برخوردار است و تأمین این ایمنی از مهمترین دغدغه‌ های صنعت انتقال گاز است. در این مطالعه، چگونگی تعیین حریم ایمنی خطوط لوله انتقال گاز ترش، که با توجه به پخش احتمالی گاز سمی هیدروژن سولفید در محیط، نسبت به خطوط لوله گاز شیرین خطرناک‌ تر است، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل و تعمیم نتیجه ‌های به دست آمده، یک خط لوله انتقال گاز ترش در استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از نرم افزار PHAST RISK و با توجه به روش ارزیابی کمی ریسک، حریم این خط لوله، در چهار ضخامت گوناگون، تعیین و مشخص شد که تأثیر 2 میلی متر افزایش یا کاهش در ضخامت لوله در تعیین حریم ایمن، می‌تواند حدود 60 متر و یا بیشتر باشد. این در حالی است که روش‌های گذشته تأثیر ضخامت لوله را لحاظ نمی ‌کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1] Hopkins P., Fletcher R., Palmer-Jones R., "A Method for the Monitoring and Management of Pipeline Risk – A Simple Pipeline Risk Audit (SPRA)", Andrew Palmer and Associates, UK, (1999).
[2] "Steel Pipeline for High Pressure Gas Transmission", The Institution of Gas Engineering, London, IGE/TD/1 Edition 3, (1993).
[3] Jo Y.D., Ahn B.J., Analysis of Hazard Areas Associated with High-Pressure Natural-Gas Pipelines, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 15, p. 179 (2002).
[4] Joaquim Casal, "Evaluation of the Effects and Consequences of Major Accidents in Industrial Plants", Industrial Safety Series, Elsevier, UK, 8 (2008).
[5] رفیعی، احمد؛ وطنی، علی؛ "حریم ایمن خط لوله انتقال گاز ترش عسلویه ـ آغاجاری" دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف 16-14 اسفند (1386).
[6] American National Standards Institute Standard: "Z37.2-1972. Acceptable Concentrations of Hydrogen Sulfide", John Wiley, New York (1998).
[7] دستورالعمل ارزیابی اثرهای محیط زیستی خطوط لوله انتقال نفت و گاز، معاونت امور مهندسی و ساخت داخل، (1386).
[8] Ukopa Pipeline Fault Database, "4th Report of the UKOPA Fault Database Management Group, Advantica Report Reference: R 8099 (2005).
[9] Guidelines for Consequence Analysis of Chemical Releases", CCPS, Effect Models, American Institute of Chemical Engineers (1999).
[10] Hopkins ph., Goodfellow G., Ellis R., Haswell J., Jackson N., "Pipeline Risk Assessment: New Guidelines", Penspen Integrity Virtual Library, (2009).