مقایسه عملکرد سامانه تلفیقی راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک مجهز به جدا کننده غشایی،با راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک معمولی (MBBR)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، صندوق پستی 9465 ـ 11365

چکیده

در این پژوهش کارایی سامانه تلفیقی راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک مجهز به جدا کننده غشایی، با راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک معمولی مقایسه شد. آزمایش‌ها بر روی دو راکتور با مدیای KMTبا حجم مؤثر 30 لیتر، یکی با غشا و دیگری بدون غشا انجام شد. حجم مدیا 40 درصد بوده و از یک غشای میکروفیلتراسیون از نوع الیاف تو خالی استفاده شد. به منظور رشد فیلم زیستی بر روی حامل ها، راکتورها به مدت دو ماه به صورت ناپیوسته مورد بهره برداری قرار گرفتند. پساب مصنوعی مورد استفاده مخلوطی از ملاس و برخی نمک ها به عنوان منبع مغذی بود که در سه مقدار CODمتفاوت (500 ، 1000و2000 میلی گرم در لیتر)  و در سه زمان ماند گوناگون (10، 15و20 ساعت) و در نتیجه در بار آلی 8 /4 - 6 /0 کیلوگرم بر متر مکعب در روز بر راکتورها اعمال می‌ شد. بازده حذف COD برای خروجی غشا 98-92 درصد، برای فرایند زیستی داخل راکتور 96-89 درصد و برای راکتور زیستی بستر متحرک معمولی 96-87 درصد به دست آمد. میزان SS یا توده میکروبی معلق نیز از 4000 میلی گرم در لیتر به 9230 میلی گرم در لیتر برای راکتور دارای غشا و 2450 میلی گرم در لیتر برای راکتور زیستی بستر متحرک معمولی رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Davies W.J., Le M.S., Heath C.R., Intensified Activated Sludge Pprocess with Submerged Membrane Microfiltration, Water Sci. Technol., 38 (4–5), p. 421(1998).
[2] Simon Judd," The MBR Book, Principles and Applications of Membrane Bioreactors in Water and Wastewater Treatment", Elsevier, Oxford, )2006).
[3] Stephenson T., Judd S., Jefferson B., Brindle K., "Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment",  IWAPublishing, UK, (2000).
[4] Odegard H., Rusten B., Westrum T., A New Moving Bed Biofilm Reactor - Application and Results,  Wat. Sci. Tech., 29 (10-11), p. 157 (1994).
[5] Aygun A., Nas B., Berktay A., Influence of High Organic Loading Rates on COD Removal and Sludge Production in Moving Bed Biofilm Reactor, Environmental Engineering Science, 25 (9), p.1311 (2008).
[6] Rusten B., Upgrading to Nitrogen Removal with KMT Moving Bed Biofilm Reactor, Wat. Sci. Tech., 29 (12), p. 185 (1994).
[7] Metcalf & Eddy "Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, and Reuse" Revised by George Tchobanoglouse, McGrow-Hill, Fourth edition, (2003).
[8] Rusten B., McCoy M., Proctor R., Siljudalen J.G., The Innovative Moving Bed Biofilm Reactor/Solids Contact Reaeration Process for Secondary Treatment of Municipal Wastewater, Water Environment Research, 70 (5), p. 1083 (1998).
[9] Borghei S.M., Hosseini S.H., The Treatment of Phenolic Waste Water Using a Moving Bed Biofilm Reactor,  Process Biochemistry, 39, p. 1177 (2004)
[10] APHA, AWWA and WPCF, "Standard Method for the Examination Water and Waste Water", Washington DC, American Public Health Association, USA (1998).