مطالعه آزمایشگاهی تأثیر آسیا کنی گلوله ای بر ساختار و قدرت رنگ بری بنتونیت برای تولید خاک رنگبر

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 رفسنجان، دانشگاه ولی عصر (عج)، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی

2 کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده فنی، بخش مهندسی شیمی

3 کرمان، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، پژوهشکده مواد

چکیده

در این پژوهش تأثیر آسیا کنی گلوله‌ ای روی ساختار و قدرت رنگبری یک نمونه بنتونیت استان کرمان بررسی شد. نمونه بنتونیت به طور عمده شامل مونتموریلونیت و همچنین مقدار کمی ناخالصی بود. نمونه توسط یک آسیای گلوله ‌ای پر انرژی آسیا شد و ویژگی‌ های ساختاری آن به کمک روش های پراش پرتو ایکس، فلورسانس پرتو ایکس، طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ و میکروسکوپ الکترونی به دست آمد. توزیع اندازه ذره و همچنین مساحت سطح ویژه نیز به دست آمد. نتیجه‌ ها نشان داد که بر اثر آسیا کنی گلوله ‌ای، نظم و شکل بلوری رس تغییر کرده است. با افزایش زمان آسیا ، شکستگی و بی نظمی های بیشتری در ساختار نمونه اتفاق افتاده است. افزون بر این، پس از آسیا کنی گلوله ای اندازه ذره ‌های بنتونیت حتی تا اندازه‌ های نانومتری نیز کم شده لیکن تا حدودی این ذره ‌های بسیار ریز به هم چسبیده و مجتمع شده‌ اند. بر اثر کاهش اندازه ذره ‌های بنتونیت، مساحت سطح ویژه آن نیز نسبت به حالت طبیعی افزایش یافته است. آزمایش رنگ بری روغن به وسیله بنتونیت آسیا شده و بنتونیت اسیدی شده در یک فرایند ناپیوسته انجام گرفت و نتیجه ‌ها نشان داد که هر دو نمونه اصلاح شده قدرت بالایی در رنگبری دارند. به همین دلیل با در نظر گرفتن شرایط آزمایشگاهی به کار رفته، روش آسیا کنی گلوله ای به منظور تولید خاک رنگبر پیشنهاد می شود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1] کریم پور، م.ح.، "کانی­ها و سنگ­های صنعتی"، دانشگاه فردوسی مشهد، (1378).
[2] Grim R.E., "Clay Mineralogy", McGraw-Hill Book Company, (1968).
[3] Grim R.E., Guven N., "Bentonites: Geology, Mineralogy, Properties and Uses", Elsevier, Amsterdam, (1978).
[4] شعبانی، ا.، تهیه و تولید خاک رنگبر، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2) 17، ص.110 (1377).
[5] Diaz F.R.V., Santos P.D.S., Studies on the Acid Activation of Brazilian Smectite Clays, Quim. Nova, 24, No. 3, P.345 (2001).
[6] Noyan H., Onal M., Sarıkaya Y., The Effect of Sulphuric Acid Activation on the Crystallinity, Surface Area, Porosity, Surface Acidity, and Bleaching Power of a Bentonite, Food Chemistry, 105, p. 156 )2007(.
[7] Christidis G. E., Scott P. W., Dunham A. C., Acid Activation and Bleaching Capacity of Bentonite from the Island of Milos and Chios, Aegean Greece, Applied clay science, 12, p. 329 (1997).
[8] Nguetnkam J. P., Kamgac R., Villiéras F., Assessment of the Surface Areas of Silica and Clay in Acid-Leached Clay Materials using Concepts of Adsorption on Heterogeneous Surfaces, Journal of Colloid and Interface Science, 289, p.104 (2005).
[9] Önal M., Sarıkaya Y., Preparation and Characterization of Acid-Activated Bentonite Powders, Powder Technology, 172, p. 14 (2007).
[10] Gates W. P., Anderson J. S., Raven M. D., Churchman G. J., Mineralogy of a Bentonite from Miles, Queensland, Australia and Characterization of Its Acid Activation Products, Applied Clay Science, 20, p.189 (2002).
[11] Zhansheng WU., Chun LI., Characterization, Acid Activation and Bleaching Performance of Bentonite from Xingjian, Chinese J. Chem. Eng, 14, p.253 (2006).
[12] Suraj G., Iyer C.S.P., Rugmini S., Lalithambika M., The Effect of Micronization on Kaolinites and Their Sorption Behavior, Applied Clay Science, 12, p.117 (1997) .
[13] Dellisanti F., Valdrè G., Mondonico M., Changes of the Main Physical and Technological Properties of Talc Due to Mechanical Strain, Applied Clay Science, 42, p.398 (2009).
[14] Hrachová  J., Komadel P., The Effect of Mechanical Treatment on the Structure of Montmorillonite, Materials Letters, 61, p.3361(2007).
[15] Dellisanti F., Valdre G., Study of Structural Properties of Ion Treated and Mechanically Deformed Commercial Bentonite, Applied Clay Science, 28, p.233 (2005).
[16] طهمورسی، م.، ابراهیمی، ع.، صرافی، ا.، جداسازی مونتموریلونیت از بنتونیت نوع سدیمی و کلسیمی، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، (2)2، ص. 45 (1389).
[17] طهمورسی، م.،صرافی، ا.، حسینی، س.م.ص.، ارزیابی بنتونیت­های استان کرمان، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)29، ص. 91 (1389).