بررسی تولید رامنولیپید درون راکتور زیستی به عنوان یک مدل توسط گونهPseudomonas aeruginosa NP2

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده

رامنولیپیدها در زمره‌ی بهترین بیوسورفکتنت‌های شناخته شده هستند که دارای کاربردهای مفیدی در ازدیاد برداشت نفت، صنایع دارویی، غذایی و آرایشی می‌ باشند. در این پژوهش، تولید رامنولیپید توسط گونه Pseudomonas aeruginosa NP2 درون یک راکتور زیستی بررسی می‌ شود. این مطالعه نشان می‌ دهد باکتری Pseudomonas aeruginosa NP2 می‌ تواند با روغن آفتاب گردان به عنوان تنها منبع کربنی، مقدار چشمگیری رامنولیپید در یک راکتور زیستی 5/2 لیتری تولید کند. نتیجه‌ های این پژوهش نشان داد، بیشترین میزان تولید رامنولیپید به  g/L5/13 پس از 80 ساعت کشت می‌ رسد. در این پژوهش همچنین دیده شد تولید رامنولیپید در فاز لگاریتمی رشد شروع و تا فاز سکون ادامه پیدا کرد. تولید دو نوع رامنولیپید، RL1 و RL3، توسط این میکروارگانیسم با HPLC و TLC مورد تأیید قرار گرفت. سرانجام رامنولیپید تولید شده توانست فعالیت سطحی خوبی از خود نشان دهد به ‌طوری که کشش سطحی را از mN/m 68 به mN/m 26 رساند.بنابراین، باکتری Pseudomonas aeruginosa NP2می‌ تواند یک مدل مناسب برای تولید رامنولیپید در راکتورهای زیستی نیمه صنعتی باشد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Sen R., Biotechnology in Petroleum Recovery: The microbial EOR, Progress in Energy and Combustion Science34, p. 714 (2008).
[2] Nasr S., Soudi M.R., Mehrnia M.R., Sarrafzadeh M.H.,Characterization of Novel Biosurfactant Producing Sstrains of Bacillus spp. Isolated from Petroleum Contaminated Soil, Iranian Journal of Microbiology1, p. 54 (2009).
[3] راشدی ح.، جمشیدی ا.، مظاهری اسدی م.، بنکدار پور ب.، بررسی تولید رامنولیپید توسط میکروارگانیسم سودوموناس آرجینوزا جدا شده از مخازن نفتی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1) 25، ص. 25 (1385) 
[4] امینی ف.، صمدی ن.، هرانده م.، نقدی م.، شریفان ان.، بررسی شرایط تولید رامنولیپید حاصل از سویه­های مختلف سودوموناس آرجینوزا،  نشریه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1، ص. 33 (1388).
[5] Fiechter A., Integrated System for Biosurfactant Synthesis, Biotechnology2, p.1739 (1992).
[6] Nereus W., Daniel K.Y., Processes for the Production of Rhamnolipids, USP 7,202,063 B1. (2007).
[7] Hörmann B., Müller M.M., Syldatk C., Hausmann R., Rhamnolipid Production by Burkholderia plantarii DSM 9509, Eur. J. Lipid Sci. Technol.112, p. 674 (2010).
[8] Müller M.M., Hörmann B., Syldatk C.,  Hausmann R., Pseudomonas aeruginosa PAO1 as a Model for Rhamnolipid Production in Bbioreactor Systems, Appl. Microbiol. Biotechnol., 87, p. 167 (2010).
[9] Davis D.A., Lyncha H.C., Varley J., The Application of Foaming Recovery of Surfactin from B. subtilis ATCC 21332 Cultures, Enzyme Microbiol. Technol., 28, p. 346 (2001).
[10] Chen C.Y., Baker S.C., Darton R.C., Batch Production of Biosurfactant with Foam Fractionation, Chem. Technol. Biotechnol., 81, p. 1923 (2006).
[ا11] مانی ح.، بررسی فرایند ازدیاد برداشت میکروبی نفت با بیوسورفکتنت­ها، پایان نامه دکتری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، (1389).
[12] Syldatk C., Lang S., Wagner F., Wray V., Witte L., Chemical and Physical Characterization of Four Interfacial-Active Rhamnolipids from Pseudomonas Spec. DSM 2874 Grown on n-Alkanes, Z Naturforsch40, p.51 (1985).
[13] Benincasa M., Contiero J., Manresa M.A., Moraes I.O., Rhamnolipid Production by Pseudomonas aeruginosa Lbi, Journal of Food Engineering, 54, p.283 (2002).