بررسی فرایند جذب زیستی همزمان دو فلز روی/ نیکل به وسیله جلبک قهوه ای فوکوس سراتوس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 ایلام، دانشگاه ایلام، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

2 تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک، بخش بیوتکنولوژی

3 فرانسه، دانشگاه اکول دمین دنانت، گروه محیط زیست

چکیده

فلزهای سمی و سنگین در شکل‌های فیزیکی و شیمیایی گوناگون به عنوان آلوده کننده محیط زیست محسوب می‌ شوند. امروزه از روش‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی متنوعی برای حذف این آلاینده‌ ها از محیط زیست استفاده می‌ شود. در این پژوهش، جذب زیستی یون‌های نیکل و روی به وسیله جلبک قهوه‌ای فوکوس سراتوس در راکتور بسته مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ ها با استفاده از دستگاه طیف‌سنجی فروسرخ (FT-IR) نشان داد که، گروه ‌های کربوکسیل سطحی آلژینات، نقش کلیدی را د رجذب یون نیکل و روی دیواره جلبک برعهده دارند. به‌کارگیری معادله لانگمویر برای محاسبه میزان جذب یون‌ها به وسیله جلبک اثبات کرد که بیشترین میزان جذب نیکل و روی به‌ترتیب 71/0  و 95/0 میلی مول بر گرم می ‌باشد و زمان 340 دقیقه به عنوان زمان تعادل در مطالعه سینتیک جذب یون ها در آب مقطر و معمولی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Texier A.C., Andrès Y., Le Cloirec P, Selective Biosorption of Lanthanide (La, Eu, Yb) Ions by Pseudomonas aeruginosa. Environ. Sci. Technol., 33, p.489 (1999).
[2] Sheng P.X., Yen-peng T., J. Paul C., Liang H., Sorption of Lead, Copper, Cadmium, Zinc and Nickel by Marine Algal Biomass: Characterization of Biosorptive Capacity and Investigation of Mechanisms, J. Coll. Inter. Sci. 275, p. 131 (2004).
[3] Reddad Z., Gérente C., Andres Y., Le Cloirec, P., Adsorption of Several Metal Ions onto a Low Cost Biosorbent: Kinetic and Equilibrium Studies, Environ. Sci. Technol. 36, p. 2067 (2002).
[4] Romera E., Gonzalez F, Ballester A, Blazquez M.L., Munoz J.A. Biosorption of Heavy Metal by Fucus spiralis. Bioresource Technology, 99, p 4684 (2008).
[5] Aksu Z., Acykel U., Modelling of a Single-Staged Bioseparation Process for Simultaneous Removal of Iron (III) and Chromium (VI) by Using Chlorella Vulgaris. Biochem.Eng.J., 4, p.229 (2000).
[6] Volesky B. Advances in Biosorption of Metals: Selection of Biomass Types. FEMS Microbiol. Rev., 14, p. 291 (1994).
[7] Ahmady-Asbchin S., Andrès Y., Gérente C., Le Cloirec P., Biosorption of Cu (II) from Aqueous Solution by Fucus serratus. Bioresource Technology in Press, 99, p.6150 (2008).
[8] Langmuir I., The Constitution and Fundamental Properties of Solids and Liquids, J. Amer. Chem. Soc. 38, p. 2221 (1916).
[9] Volesky B., Weber J. Vieria R., Biosorption of Cd and Cu by Different Types of Sargassum Biomass. Process Metallurgy, p.473 (1999).
[10] علیپور تراب، شیرین؛حذف کادمیم از پساب های کشاورزی با استفاده از باگاس نیشکر، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)29، ص 99 (1389).
[11] علیزاده، رضا؛ برقعی، سید مهدی؛ استفاده از کربن فعال گرانول در فرایند کربن زیستی به منظور حذف مواد آلی و رنگ پساب­های صنایع نساجی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3)25، ص 21، (1385).
[12] Vaughan T., Chung W.S., Marshal, W.E., Removal of Selected Metal Ions from Aqueous Solution Using Modified Corncobs, Bioresource Technology, 78, p. 331 (2001).
[13] Tobin J.M., Cooper, D.G., Newfield, R.J. Uptake of Metal Ions by Rhizopus Arrhizus Biomass, Applied Environmental Microbiology 47, p.821 (1984).
[14] Sari A., Tuzen M. Biosorption of Pb(II) and Cd(II) from Aqueous Solution Using Green Alga (Ulva lactuca) Biomass, Journal of Hazardous Materials, 152, p. 302 (2008a)
[15] Gaber R.M, Hassan S.H.A, Shoreit A.A.M., Biosorption of Lead and Nickel by Living and Non-Living Cells of Pseudomonas Aeruginosa ASU 6a. International Biodeterioration & Biodegradation.62, p.195 (2008).
[16] Joo Jin-Ho, Hassan Sedky H.A, Oh Sang-Eun., Comparative Study of biosorption of Zn2+ by Pseudomonas Aeruginosa and Bacillus Cereus, International Biodeterioration & Biodegradation, 64, p.734 (2010).
[17] Holan Z.R., Volesky B., Biosorption of Lead and Nickel by Biomass of Marine Algae, Biotech Bioen, p.1001 (1994).
[18] Prasher S.O., Beaugeard M., Hawari J., Bera P., Patel R.M., Kim S.H., Biosorption of Heavy Metal by Red Algae (Palmaria palmata), Environmental Technology, 25, p1097 (2004).