بررسی امکان استخراج روی از کانی‌های کم عیار اکسیدی با استفاده از باکتری هتروتروف Pseudomonas aeruginosa و تطبیق باکتری به غلظت بالای یون روی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، گروه محیط زیست معدنی

2 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

چکیده

به دلیل رو به پایان بودن منابع پرعیار معدنی و ملاحظه‌های زیست محیطی، امروزه استخراج فلزهای با ارزش از باطله‌های معدنی و کانی‌های کم عیار با استفاده از میکروارگانیسم‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، قابلیت باکتری Pseudomonas aeruginosa(ATCC 9027) برای استخراج فلز روی از باطله‌های اکسیدی کم عیار معدن سرب و روی انگوران زنجان بررسی شده است. این باکتری در محیط کشت دارای گلوکز، اسید های آلی تولید می‌کند که باعث انحلال فلز روی از کانی آن می‌شود. ماده معدنی دارای 14% فلز روی است که به صورت کانی اسمیت زونیت )3(ZnCO می‌باشد. باکتری Pseudomonas aeruginosa در محیط کشت دارای گلوکز رشد داده شد و سپس شرایط بهینه آزمایش بیولیچینگ تعیین شد. نسبت جامد به مایع :100،گلوکز در محیط کشت 6% و مدت زمان 5 روز از شرایط بهینه و پارامترهای مؤثر بر بیولیچینگ ماده معدنی بود.41% فلز روی موجود در نمونه ماده معدنی در این شرایط به حالت محلول در آمد. پس از این مرحله با استفاده از روش کشت‌های متوالی، باکتری به غلظت بالای روی موجود در محیط تطبیق داده شد و آزمایش نهایی با استفاده از باکتری تطبیق یافته به یون روی و در شرایط بهینه تعیین شده از مرحله پیش انجام شد و درصد استخراج روی به 62% رسید. با اندازه گیری pH محیط و تعیین درصد روی استخراج شده در دوره‌های زمانی برابر، شرایط آزمایش‌ها کنترل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
[1] Rossi G.,"Biohydrometallutgy", McGraw-hill (1990).
[2] Nalini J., Sharma D.K., Biohydrometallurgy for Nonsulfidic Minerals-A Review, Geomicrobiology, 21, p. 135 (2004).
[3] Karavaiko G., Rossi G., Agate A., Groudev S., Avakyan Z., "Biogeotechnology of Metals-A Manua", Centre for International Projects, Moscow (1988).
[4] Ehrlich HL, Rossi G., "Other bioleaching Processes Microbial Mineral Recovery", McGraw-Hill (1990).
[5] Pratibha V., Arvind G., Organic Acid production in Vitro and Plant Growth Promotion in Maize under Controlled Environment by Phosphate-Solubilizing Fluorescent Pseudomonas, BMC Microbiology, 9, p. 174 (2009).
[6] Schinner F., Burgstaller W.,Extraction of Zinc from Industrial Waste by Penicillium sp, Appl Environ Microbiol, 55(5), p. 1153 (1989).
[7] Castro I.M., Fietto J.L.R., Vieira R.X., Tropia M.J.M., Campos L.M.M., Paniago E.B., Brandao R.L., Bioleaching of Zinc and Nickel from Silicates Using Aspergillus Niger Cultures, Hydrometallurgy, 57, p. 39 (1989).
[8] Ilyas S., Munir A.A., Shahida B.N., Afzal G.M., Bioleaching of Metals from Electronic Scrap by Moderately Thermophilic Acidophilic Bacteria, Hydrometallurgy, 88, p. 180 (2007).
[9] Tong-Jiang X., Yen-Peng T., Fungal Bioleaching of Incineration Fly Ash: Metal Extraction and Modeling Growth kinetics, Enzyme and Microbial Technology, 44, p. 323 (2009).
[10] Anjum F., Bhatti H.N., Ghauri M.A., Bhatti I.A., Asgher M., Asi M.R., Bioleaching of Copper, Cobalt and Zinc from Black Shale by Penicillium Notatum, African Journal of Biotechnology, 8(19), p. 5038 (2009).
[11] Ilyas S., Ruan Ch., Bhatti H.N., Ghauri M.A., Anwar M.A., Column Bioleaching of Metals from Electronic Scrap, Hydrometallurgy, 101, p. 135 (2010).
[12] Atmaca S., Gul K., Çicek R., The Effect of Zinc on Microbial Growth, Tr. J. of Medical Sciences, 28, p. 595 (1998).
[13] Haghshenas D.F., Keshavarz A.E., Amouei T.M., Bonakdarpour B., Nasernejad B., Adaptation of Acidithiobacillus Ferrooxidans to High Grade Sphalerite Concentrate, Minerals Engineering, 22, p. 1299 (2009).
[14] Astudillo C., Acevedo F., "Adaptation of Sulfolobus Metallicus to High Pulp Densities in the Biooxidation of a Flotation Gold Concentrate", Hydrometallurgy, 92, p. 11 (2008).
[15] Mehta K.D., Das C., Pandey B.D., Leaching of Copper, Nickel and Cobalt from Indian Ocean Manganese Nodules by Aspergillus Niger, Hydrometallurgy, 105, p. 89 (2010).
[16] Valix M., Tang J.Y., Malik R., Heavy Metal Tolerance of Fungi, Minerals Engineering, 14(5), p. 499 (2001).
[17] راشدی، حمید؛ جمشیدی، اسماعیل، بررسی تولید رامونولیپید توسط میکروارگانیسم سودوموناس آئروجینوزا جدا شده از مخازن نفتی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)25، (1385).
[18] Benson, "Microbiological Applications Lab Manual", 8th ed, McGraw-hill (2001).