بازیافت روغن موتور کارکرده به روش استخراج فوق بحرانی با کربن دی اکسید

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده

کربن دی‌اکسید فوق بحرانی به عنوان حلال برای استخراج بسیاری از مواد استفاده می‌شود. با توجه به این قابلیت کربن دی‌اکسید، در این پژوهش نیز از این حلال برای بازیافت روغن موتور استفاده شد. مطالعه‌ ها در بازه‌ی فشار bar 210-150 و بازه‌ی دمایی °C 65-35 برای یافتن بیش ترین بازده انجام شد.در این بازه‌ی فشار، تغییر فشار تاثیر زیادی بر بازده استخراج می‌گذارد و با افزایش آن، بازده جداسازی افزایش می‌یابد. در مقابل وقتی که دما در یک فشار معین افزایش می‌ یابد، دانسیته کربن دی‌اکسید فوق بحرانی کاهش یافتهدر نتیجه حلالیت آن کاهش و از سویی ویسکوزیته روغن کاهش و انتقال جرم از روغن افزایش می‌یابد. با توجه به نتیجه‌ های به دست آمده، شرایط عملیاتی بهینه برای دستیابی به بیشترین بازده بازیافت روغن، فشار bar210 و دمای °C 45 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Temelli F., Extraction of Poppy Seed Oil Using Supercritical CO2, Food Science, 68, p. 422 (2000).
[2] Cansell F., Aymonier, C, Review on Materials Science and Supercritical Fluids, Current Opinion in Solid State and Materials Science, 7(4), p. 331 (2003).
[3] Al-Marzouqi A. H., Zekri A.Y., Jobe B., Dowaidar A., Supercritical Fluid Extraction for the Determination of Optimum Oil Recovery Conditions, Petroleum Science and Engineering, 55,(1-2), p. 37 (2007). 
[4] Herrero M., Supercritical Fluid Extraction: Recent Advances and Applications, Chromatography, 1217(16) P. 2495 (2010).
[5] Hanson F.V., Hwang J., Park S.J., Deo M.D., Phase Behavior of CO2 Crude Oil Mixtures in Supercritical Fluid Extraction System: Experimental Data and Modeling, Industrial & Engineering Chemistry Research, 34, p. 1280 (1995).
[6] Goodarznia I., Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Essential Oils: Modeling and Simulation, Chemical Engineering Science, 53(7), p.1387 (1998).
[7] Goodarznia I., Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Cumin Seads (Cuminum Cyminuml), Flavour and Fragrance Journal, 14(1), p. 29 (1999).
[8] Goodarznia I., Solubility of An Anthracene , Phenarthrene and Carbozole Mixture in Supercritical Carbon Dioxide, Journal of Chemical Engineering, 47(2), 333 (2002).
[9] Goodarznia I., Supercritical Extraction of Phenanthrene in the Crossover Region, J. Chem. Eng. Data, 50(1), p. 49 (2005).
[10] Zaidul I.S.M., Nik Norulaini N.A., Mohd Omar A.K., Smith Jr R.L, Supercritical Carbon Dioxide (SC-CO2) Extraction and Fractionation of Palm Kernel Oil from Palm Kernel as Cocoa Butter Replacers Blend, Food Engineering,73, p. 210 (2006).
[11] Ahmad Hamada E.A.-Z., Used Lubricating Oil Recycling Using Hydrocarbon Solvents, Environmental Management, 74, p. 153 (2005).
[12] Dresel M.A.W., "Lubricants and Lubrication,", Ed.: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, (2007).
[13] Rincn, P. C. J., Garca, M.T., Gracia, I., Regeneration of Used Lubricant Oil by Propane Extraction, Ind. Eng. Chem. Res, 42, p. 4867 (2003).
[14] Audibert, F., Waste Engine Oils: Refining and Energy Recovery, Elsevier Science & Technology Books, (2006).
[15] Ram Mm. Gupta J.-J. S., Solubility in Supercritical Carbon Dioxide, Taylor & Francis Group, p. 809 (2007).
[16] Firas Awaja D.P., "Design Aspects of Used Lubricating Oil Re-Refining", Elsevier, (2006).
[17] Bridjanian M.S.H.,  Modern Recovery Methods in Used Oil Re-Refining, Petroleum and Coal, 48, p. 40 (2006).