بررسی فرآیند جداسازی مخلوط پروپان و پروپیلن با استفاده از جاذب آلی – فلزی Cu-MOF-74

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی گاز، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت

چکیده

در این پژوهش، جداسازی مخلوط پروپان و پروپیلن با استفاده جاذب آلی- فلزی Cu-MOF-74 مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور سیستم آزمایشگاهی مجهز به ستون جذب بستر ثابت، جهت بررسی عملکرد جاذب مورد نظر در شرایط جریان پیوسته، طراحی و ساخته شده و داده های آزمایشگاهی فرآیند جذب و دفع برای جداسازی مخلوط پروپان/پروپیلن (75/25) در دمای 303 کلوین و فشار 3 بار اندازه گیری شده است. در ادامه با استفاده از نرم افزار Aspen Adsorption و به کارگیری داده های ایزوترم جذب پروپان و پروپیلن، فرآیند جداسازی در ستون بستر ثابت، شبیه سازی شده و نتایج آن با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده است. در نهایت، پس از اعتبار سنجی نتایج بدست آمده از شبیه سازی، فرآیند چرخه ای جذب با استفاده از نوسان فشار برای جداسازی پروپان و پروپیلن شبیه سازی شده و پارامترهای فرآیندی مهمی مثل خلوص محصولات، بهره وری فرآیند و میزان بازیابی هریک از اجزا مخلوط محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که داده های بدست آمده از نرم افزار تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشته و با استفاده از این جاذب می توان پروپیلن را با درصد خلوص % 99/5 و بهره وری 2/36mol/kg.h از پروپان جداسازی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات