شناسایی ترکیب‌های موجود در روغن اسانسی دو گیاه از خانواده چتریان به نام‌های Reichenb Torilis leptophyllaو Boiss Thecocarpus meifolius و بررسی خواص ضد باکتریایی آنها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

جنس Torilisازخانواده چتریان، Umbelliferae، در ایران 9 گونه گیاهی دارد. جنس Thecocarpus نیز ازخانواده چتریان،  در ایران یک گونه با نام T. meifolius دارد که بومی ایران می باشد. در این پژوهش، مواد تشکیل دهنده و خواص ضد باکتریایی دو گیاه Torilis leptophylla و Thecocarpus meifolius مورد بررسی قرار گرفت. در اسانس T. leptophylla، 63 ترکیب که در مجموع 14/92% از  وزن کل اسانس را تشکیل می دادند شناسائی شدند. در میان آنها، اسپاتولنول (74/15%)، ترانس ـ آلفا ـ برگاموتن (37/9%)و ژرماکرنD (94/8%) عمده بودند.  در اسانس گیاه T. meifolius نیز 41 ترکیب با درصد 5/90% شناسائی شدند و در این میان اسپاتولنول (8/30%)، کاریوفیلن اکسید (9/8%) و ژرماکرن D (0/6%) ترکیب‌های عمده بودند. ترکیب اسپاتولنول که به عنوان آفت کش مورد استفاده قرار می گیرد و دارای خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی است و به عنوان ترکیب عمده در این دو گیاه شناسائی شد. فعالیت ضد باکتریایی این دو گیاه در مقایسه با جنتامایسین به عنوان استاندارد و به دو روش سنجش قطر هاله مهار رشد بر روی محیط کشت مولرـ هینتون آگار و روش غلظت بازدارندگی کمینه، اندازه ‌گیری شد.  اسانس این دو گیاه اثر ضعیفی بر روی باکتری های گرم مثبت از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Takholm V., "Students Flora of Egypt". 2nd ed, p.396, Cooperative Printing, Beirut, Lebnan (1972).
[2] Harborn J.B., "The Biology and Chemistry of the Umbelliferae", Editor.: H.V.Heywood,
pp. 305-310, Academic Press, London (1971).
[3] Mozaffarian V., "A Dictionary of Iranian Plant Names", Farhang Moaser, Tehran (1996).
[4] Saad H.E.A., Sharkaw S.H.E.y, Rosazza J.P., Halim A.F., (+)(Z)-Lanceol Acetate from Torilis arvensis, Phytochemistry, 37, p. 473 (1994).
[5] Ltokawa H., Hideji M., Matsumoto H., Hajime M.S., Ltaka Y., Two Novel Humulenoids from Torilis scabera. D.C. Chem. Lett., 10, p. 1581 (1983).
[6] Kim M.S., Lee Y.M., Moon E.J., Kim S.E., Lee J.J., Kim K.W., Antiangiogentic Activity of Torilin, A Sesquiterpene Compound Isolated from Torilis japonica, Int. J. Cancer, 87, p. 269 (2000).
[7] Bigdeli M., Rustaiyan A., Masoudi Sh., Compostion of Essential Oil of Torilis arvensis from Iran, Journal of Essential Oil Res., 16, p. 526 (2004).
[8] Adams R.P., "Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatography and Mass Spectroscop", Allured publishing Corp.,Carol Stream, IL (1995).