پیش‌بینی حداقل فشار امتزاجی(MMP) در تزریق گاز به مخازن نفتی با روش‌های هوشمند داده محور

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مهندس اتاق کنترل/شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

فرآیندهای تزریق دی‌اکسیدکربن از جمله روش‌های مؤثر در ازدیاد برداشت نفت است. یک پارامتر کلیدی در طراحی پروژه تزریق دی‌اکسیدکربن حداقل فشارامتزاجی است. از نقطه نظر تجربی، به طور معمول آزمایش لوله قلمی حداقل فشارامتزاجی را تعیین می‌کند. از آنجا که این آزمایش بسیار پرهزینه و زمان‌بر است، معمولاً روش‌های سریع و قوی دیگر برای تعیین حداقل فشارامتزاجی مورد تقاضا است.

در این تحقیق دو مدل جدید برای پیش‌بینی حداقل فشارامتزاجی نفت و دی‌اکسید‌کربن خالص و ناخالص و هم‌چنین اثر ناخالصی‌ها بر حداقل فشارامتزاجی ارائه شده است. از شبکه عصبی و رگرسیون ماشین بردار پشتیبان به منظور طراحی شبکه برای پیش‌بینی حداقل فشارامتزاجی استفاده شده است. این شبکه‌ها توسط داده‌های معتبر شامل متغیرهای مستقل آموزش داده شده‌اند. دقت متوسط مقادیر پیش‌بینی شده یرای شبکه عصبی برحسب مقدار ضریب تعیین (R^2) و مقدار میانگین خطای مربع، 0.9863 و 0.0018 می‌باشد. این مقادیر برای رگرسیون ماشین بردار پشتیبان به ترتیب 0.9870و 0.0017 می‌باشد. علاوه بر این، مدل‌های جدید می‌توانند برای پیش‌بینی حداقل فشارامتزاجی نفت-دی‌اکسید‌کربن ناخالص در غلظت‌های بالای اجزای غیر از دی‌اکسید‌کربن (تا 100% برای متان و 50% برای سولفید هیدروژن) مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات