روش جدید تزریق ماده بودار کننده در ایستگاه تقلیل فشار گاز بر پایه روش کنارگذر با استفاده از اجکتور

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج، ایران

چکیده

با وجود چندین سیستم بودارکننده گاز طبیعی مصرفی، مانند سیستم کنارگذر و سیستم تزریقی، به دلایلی از جمله مشکلات و محدودیت های سیستم های موجود، معرفی سیستم بودار کننده جدید با محدودیت های کمتر ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر، در سیستم توزیع گاز در سطح کشور تنها از دو سیستم فوق برای بودار کردن گاز استفاده می شود. از آنجا که سیستم تزریقی از هزینه بالای تعمیر و نگهداری برخوردار است و همچنین سیستم کنارگذر نیز محدود به ظرفیت های پایین است، معرفی یک سیستم جدید برای بودار کردن گاز طبیعی مصرفی بسیار ضروری است. در این مقاله به معرفی یک سیستم جدید بودار کننده گاز پرداخته شده است. سیستم مورد نظر با ترکیب یک اجکتور با سیستم کنارگذر بوجود آمده است. در این مقاله، مدلسازی سیستم ترکیبی مورد مطالعه انجام گرفته و تاثیر پارامترهای مهم مانند فشار گاز زیرکش شده (فشار گاز در بالادست)، دبی جرمی ماده بودارکننده، دمای گاز زیرکش شده (دما در بالادست)، قطر نازل و تعداد نازل نیز بر روی میزان گاز زیرکش شده جهت ورود به مخزن مرکاپتان و جذب مقدار مورد نیاز از ماده بودارکننده متناسب با شرایط، انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که قطر نازل و تعداد نازل تاثیری بر روی نرخ جرمی جریان گاز مورد نیاز برای سیستم بودارکننده ندارد. اما نرخ جرمی جریان گاز مورد نیاز برای سیستم بودارکننده متاثر از فشار گاز و دمای گاز در بالادست سیستم بودارکننده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Johannes Fink, "Petroleum Engineer's Guide to Oil Field Chemicals and Fluids", Elsevier Inc., (2015).
[2] Tiefeng W., Jinfu W., Numerical Simulations of Gas–Liquid Mass Transfer in Bubble Columns with a CFD–PBM Coupled Model, Chemical Engineering Science, 62: 7107–7118 (2007).
[3] Chutian X., Tiefeng W., Jinfu W., Experimental Study and Numerical Simulation with a Coupled CFD–PBM Model of the Effect of Liquid Viscosity in a Bubble Column, Chemical Engineering Science , 95: 313–322 (2013).
[4] Negaresh M.,  Farrokhnia M., Mehranbod N., Modeling and Control of Natural Gas Bypass Odorizer, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 50: 339-350 (2018).
[5] Poživil1 J., Use of Expansion Turbines in Natural Gas Pressure Reduction Stations, Acta Montanistica Slovaca, 9(3): 258-260 (2004).
[8] Smith J.M., Van Ness H.C., Abbott M., Swihart M., "Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics", McCGrawHill, (2001).
[9] Mokhatab S., Poe W.A., Mak J.Y., "Handbook of Natural Gas Transmission and Processing", Elsevier, (2015).
[10] Sohrab Z., Alireza B., "Shale Oil and Gas Handbook", Elsavier, (2017).
[11] Treybal R.E., "Mass Transfer Operations", McGrawHill, (1980).