بررسی تجربی و محاسباتی برهمکنش مشتقات مختلفی از سیستم هتروسیکلی ایمیدازوآکریدین با آنزیم اوره آز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

در این کار تحقیقاتی، مشتقات مختلفی از سیستم هتروسیکلی، ایمیدازو [4 ،5-a] آکریدین که دارای پیشینه مناسبی از فعالیت های بیولوژیکی می باشند، با استفاده از واکنش ترکیبات آلکیل دار شده بنزوایمیدازول با آریل استونیتریل های مختلف با بازده های بالا تهیه گردید و پس از خالص سازی و اثبات ساختار آنها، در آزمایشگاه و به صورت تجربی برهمکنش آنها با آنزیم اوره آز بررسی گردید. نتایج تجربی از بررسی IC50 آنها نشان می دهد که این ترکیبات در مقایسه با استاندارد تیواوره قابلیت بازدارنگی بسیار مناسبی از خود در برابر آنزیم اوره آز نشان می دهند. همچنین به منظور بررسی دقیق تر مکان های برهمکنش در لیگاندهای مورد نظر و آنزیم اوره آز، از روش شبیه سازی و داکینگ مولکولی استفاده گردید. مطالعات نشان می دهد که مشتق دارای کلر دارای بیشترین برهمکنش با آزیم اوره آز می باشد. همچنین بررسی و مقایسه نتایج تجربی و محاسباتی نشان می دهد که این مطالعات همخوانی بسیار مناسب و نزدیکی با یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات