تولید سوخت زیستی مایع از ریز جلبک نانو کلروپسیس در فرایند مایع سازی هیدروترمال با استفاده از کاتالیزور های پایه کربنی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران،دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 2.دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانشکده بایوتکنولوژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر به منظور دستیابی به درصد تبدیل بالای زیست توده و حداکثر تولید سوخت زیستی مایع، شرایط عملیاتی فرایند مایع سازی هیدروترمال ریز جلبک نانوکلروپسیس مانند دما(270-310-350 درجه سانتیگراد)، زمان ماند (20-40-60دقیقه) و درصد زیست توده (5-10-15 درصد وزنی) به درستی بررسی شدند. پس از آن، سه کاتالیزور پایه کربنی (Co/AC, Zn/AC, Co-Zn/AC) مختلف که پایه کربن آنها از هیدروچار فرایند ذکر شده به دست آمد، مورد آزمایش قرار گرفتند. تست های کاتالیزوری در همان شرایط عملیاتی بهینه شده فرایند مایع سازی هیدروترمال اجرا شدند. توسط بررسی نتایج حاصله از آنالیز های CHNS و GC-MS ثابت شد که حضور هر سه کاتالیزور بر روزی کیفیت و کمیت سوخت زیستی مایع به دست امده موثر است حال آنکه به علت اثر هم افزایی دو فلز روی و کبالت در کاتالیزور دو فلزی، درصد هیدروکربن تولیدی که مهمترین جز سوخت زیستی مایع تولیدی است افزایش چشمگیری نشان داده است. این کاتالیزور همچنین بالا ترین بازده تولید سوخت زیستی مایع(40.12 درصد) و در کنار ان درصد پایین تری از گاز و جامد کربنی را تولید کرده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات