ارزیابی اثر پلاسمای سرد بر ماندگاری قارچ صدفی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین -پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، پژوهشکده نفت، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

چکیده

پلاسمای سرد یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی در صنعت غذا است که باعث افزایش مدت ماندگاری در محصولات غذایی می‌شود، هدف از این تحقیق بررسی افزایش ماندگاری قارچ صدفی تحت تیمار پلاسمای سرد است که تحت تیمار دو گاز (آرگون و هوا) در مدت‌زمان‌های (۰، ۵، ۱۰، ۲۰) دقیقه در فشار 1 تور و توان 100وات سطح قارچ صدفی مورد تابش پلاسمای سرد قرار گرفت که منجر به کاهش شمارش کلی، کلی‌فرم، کپک و مخمر و سودوموناس سرینجی پی وی گردید. نتایج تحلیل‌های میکروبی و فیزیکی نشان داد که در مدت‌زمان پنج دقیقه تحت تیمار پلاسمای سرد  گازهای برانگیخته شده آرگون  و هوا بار میکروبی را تا 99درصد کاهش داد و کمترین اثر بر روی خواص فیزیکی و ظاهری محصول قارچ صدفی را ایجاد نمود. در بررسی خواص فیزیکی قارچ صدفی (بافت و وزن) نشان داد که اثر نوع گاز بر این شاخص‌ها دارای اثر معنی‌داری بوده است و حدود ده درصد بهبود عملکرد داشته. افزایش زمان تیمار پلاسما در زمان بیست دقیقه منجر تفاوت معنی‌دار گردید. (p<0.05)در بررسی نوع گاز و اثر آن بر تیمار نشان داد که نوع گاز تفاوت معنی‌داری ایجاد می‌کند و اثربخشی گاز هوا از آرگون در شمارش کلی کمی بیشتر است.(p<0.05)  در نهایت پس از اعمال پلاسمای سرد در قارچ صدفی معین گردید که پلاسمای سرد روش مناسب و کم‌هزینه‌ای برای استریل و پاستوریزاسیون قارچ در جهت افزایش ماندگاری آن خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] مظلوم س.، فلاح شجاعی.، حسن ک.، میرزایی, ح.ا.، مروری بر امکان استفاده از فنّاوری پلاسمای سرد در صنعت بسته بندی، فصلنامه علمی علوم و فنون بسته بندی، 14(4): 23 (1392)
[2] صحبت زاده، ف.، میرزا نژاد، س.، مهدوی، ه.، بررسی پلاسمای سرد اتمسفری در فرکانس رادیویی 56/13 مگاهرتز. مقاله نامه کنفرانسی فیزیک ایران، فیزیک اتمی و مولکولی، 1637-1640 (1390)
[3] بی نام، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام، روش جامع برای شمارش کپک و مخمرها، شماره 10899-1، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
[4] بی نام، بی نام، کیفیت آب، شمارش میکروارگانیزم های قابل کشت-شمارش کلنی با استفاده از تلقیح در محیط کشت آگار مغذی، شماره 5271، سازمان ملی استاندارد ایران
[5] Mishra S.K., Shikha M., "An Analytical Investigation: Effect of Solar Wind on Lunar Photoelectron Sheath." Physics of Plasmas 25(2): 023702 (2018).
[6] Govindan S.V., Cardillo T.M., Moon S.J., Hansen H.J., Goldenberg DM. CEACAM5-Targeted Therapy of Human Colonic and Pancreatic Cancer Xenografts with Potent Labetuzumab-SN-38 Immunoconjugates. Clinical Cancer Res earch. 15(19): 6052-6061 (2009).
[7] Law AK., Hui Y.V., Zhao X., Modeling Repurchase Frequency and Customer Satisfaction for Fast Food Outlets. International journal of quality & reliability management. 21(5): 545-63 (2004).
[8] Shi T.Q., Shi T.Q., Liu G.N., Ji R.Y., Shi K., Song P., Ren L.J., Huang He., Ji XiaoJun., "CRISPR/Cas9-Based Genome Editing of the Filamentous Fungi: the State of the Art." 7435-7443 (2017).
 [9] Gilany K., Mani‐Varnosfaderani A., Minai‐Tehrani A., Mirzajani F., Ghassempour A., Sadeghi M.R., Amini M., Rezadoost H., Untargeted Metabolomic Profiling of Seminal Plasma in Nonobstructive Azoospermia Men: A Noninvasive Detection of Spermatogenesis. Biomedical Chromatography. 31(8): e3931 (2017).
[10]. Ouf S.A., Basher A.H., Mohamed A.A., Inhibitory Effect of Double Atmospheric Pressure Argon Cold Plasma on Spores and Mycotoxin Production of Aspergillus Niger Contaminating Date Palm Fruits. Journal of the Science of Food and Agriculture. 95(15): 3204-3210 (2015).
[11] Kader A., Importance of Fruits, Nuts, and Vegetables in Human Nutrition and Health. Perishables handling quarterly. 106(4): 6 (2001).
[12] D'Aquino S, Continella A, Gentile A, Dai S, Deng Z, Palma A. Decay Control and Quality of Individually Film-Wrapped Lemons Treated with Sodium Carbonate. Food Control. 108: 106878 (2020).
[13] Law A.K., Hui Y.V., Zhao X., Modeling Repurchase Frequency and Customer Satisfaction for Fast Food Outlets. International journal of quality & reliability management. 21(6): 545-563 (2004).
[14] Nam-Trung N., Wereley S.T., Mousavi Shaegh S.A. Fundamentals and Applications of Microfluidics. Artech house, (2019).
[15] Xiao J, Huang X, Alkhers N, Alzamil H, Alzoubi S, Wu TT, Castillo DA, Campbell F, Davis J, Herzog K, Billings R. Candida Albicans and Early Childhood Caries: A Systematic Review and Meta-Analysis. Caries research. 52(1-2): 102-112 (2018).
[16] Javanmardi J, Kubota C. Variation of Lycopene, Antioxidant Activity, Total Soluble Solids and Weight Loss of Tomato During Postharvest Storage. Postharvest biology and technology. 41(2): 151-5 (2006).
[17] Misra NN, Patil S, Moiseev T, Bourke P, Mosnier JP, Keener KM, Cullen PJ. In-Package Atmospheric Pressure Cold Plasma Treatment of Strawberries. Journal of Food Engineering. 125: 131-8 (2014).
[18] Rux G., Mahajan P.V., Geyer M., Linke M., Pant A., Saengerlaub S., Caleb OJ., Application of Humidity-Regulating Tray for Packaging of Mushrooms. Postharvest Biology and Technology. 108: 102-10 (2015).
[19] Kader Adel., "Importance of Fruits, Nuts, and Vegetables in Human Nutrition and Health." Perishables handling quarterly, 106(4): 6 (2001).
[20] Ben-Yehoshua S., Barak E., Shapiro B., Postharvest Curing at High Temperatures Reduces Decay of Individually Sealed Lemons, Pomelos, and Other Citrus Fruit. Journal of the American Society for Horticultural Science. 112(4): 658-663 (1987).
[21] Ouf Salama A., Abdulrahman H. Basher., Abdel‐Aleam H. Mohamed., "Inhibitory Effect of Double Atmospheric Pressure Argon Cold Plasma on Spores and Mycotoxin Production of Aspergillus Niger Contaminating Date Palm Fruits." Journal of the Science of Food and Agriculture, 95(15): 3204-3210 (2015).
[22] Pourbagher R., Abbaspour‐Fard M.H., Khomeiri M., Sohbatzadeh F., Rohani A., Effects of Gas Type and Cold Plasma Treatment Time on Lecanicillium Fungicola Spores Reduction and Changes in Qualitative, Chemical, and Physiological Characteristics of Button Mushroom During Postharvest Storage. Journal of Food Processing and Preservation. 46(10): e16901 (2022).
[23] Zhu Y., Elliot M., Zheng Y., Chen J., Chen D., Deng S., Aggregation and Conformational Change of Mushroom (Agaricus Bisporus) Polyphenol Oxidase Subjected to Atmospheric Cold Plasma Treatment. Food Chemistry. 386: 132707 (2022).