مقایسه اثر پیش‌تیمار اسیدی و ماده کی‌لیت‌کننده‌ی DTPA روی ویژگی‌های نوری خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی رنگبری شده با هیدروژن پراکسید - منیزیم هیدروکسید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

مازندران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی،‌گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

چکیده

ترکیب مناسبی از مواد شیمیایی و بهینه ‌سازی مرحله ‌های گوناگون رنگبری اثر مهمی روی کیفیت خمیر رنگبری شده دارد. از میان عامل‌ های تأثیرگذار روی رنگبری با پراکسید، وجود فلزات انتقالی دارای بیش ترین اثرات مخرب است. یکی از مؤثرترین تیمارهای مورد استفاده برای حذف این فلزات استفاده از ماده کی‌لیت‌کننده می‌ باشد. از آنجایی ‌که مواد کی‌لیت کننده در بعضی از کشورها در زمره مواد سمی طبقه‌بندی می‌ شوند. این پژوهش با هدف بررسی کارایی و امکان استفاده از پیش ‌تیمار اسیدی به عنوان جایگزینی برای مواد کی‌لیت ‌ساز در فرایند رنگبری با هیدروژن پراکسید خمیر شیمیایی مکانیکی (CMP) بر پایه منیزیم هیدروکسید انجام شد.نتیجه ‌های به دست آمده از اندازه ‌گیری ویژگی ‌های نوری کاغذهای دست‌ ساز به دست آمده از پیش ‌تیماربا ماده کی‌لیت‌ کننده DTPA و پیش‌ تیمار شستشوی اسیدی نشان داد که بالاترین میزان روشنی و کمترین میزان زردی و ماتی را نمونه‌های پیش ‌تیمار شده با ماده کی‌لیت‌ کننده DTPA داشتند. همچنین نتیجه ‌های به دست آمده از اندازه‌ گیری‌ فلزات انتقالی نشان داد که پیش‌ تیمار اسیدی، یون‌های منیزیم بیشتر و یون‌های منگنز و آهن کمتری را نسبت به DTPA خارج کرده است. نتیجه ‌های این پژوهش نشان می ‌دهد که، پیش ‌تیمار اسیدی در خروج فلزات انتقالی کارایی کمتری نسبت به DTPA دارد و در نتیجه این گزینش ‌گری ناخواسته در خروج فلزات، ویژگی‌های نوری ضعیف ‌تری  نشان داده است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] اکبرپور، ا؛ رسالتی، ح؛ استفاده از کمپلکس آلی گلاناپون به جای سیلیکات سدیم در رنگ­بری خمیرهای کاغذ CMP مخلوط پهن­برگان با پراکسید هیدروژن، دو فصلنامه تحقیقات چوب و کاغذ ایران، (1) 26، (1390).
[2] قاسمی کوچمشگی، م؛ سالاری، ع.ا؛  بازیافت کاغذهای چاپگر باطله و بررسی میزان جوهرزدایی و خواص آنها، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)29، (1389).
[3] Abrante S., Amaral E., Costa A.P., Shatalov A.A., Duarte A.P., Hydrogen Peroxide Bleaching of Arundo Donox L. Kraft-Anthraquinone Pulp Effect of a Chelating Stage, Industrial Crops and Products J., 25, p. 288 (2007).
[4] Abbot J., Catalytic Decomposition of Alkaline Hydrogen Peroxide in the Presence of Metal Ions: Binuclear Complex Formation, pulp Paper sci. J., 17(1), p.10 (1991).
[5] Bajpai P., “Developments in Environmental Management”, volume 1. "Environmentally Benign Approaches for Pulp Bleaching", Elsevier, p.273(2005).
[6] Basta J., Holtinger L., Hallstrom A.S., Lundgren P., Peroxo Compounds in TCF Bleaching , In: "TAPPI Pulping Conference Proceedings” Atlanta, p.953 (1994).
[7] Basta J., Holtinger L., Hermansson W., Lundgren P., Metal Management in TCF/ECF Bleaching. In: "Proceedings International Pulp Bleaching Conference”, p.29(1994).
[8] Basciano C.R., Importance of Chemical Pretreatment on the Hydrogen Peroxide Brightening of Mechanical Pulps, In: "Proceedings of the 76th Annual Meeting, Technical section, Canadian Pulp and Paper Association”, p.A7(1990).
[9] Bouchard J., Nugent H.M., Berry R.M., A Comparison Between Acid Treatment and Chelation Prior to Hydrogen Peroxide Bleaching of Kraft Pulps, Journal of Pulp Paper Science., 21(6). p. 203 (1995).
[10] Chirat C., Lachenal D., Beneficial and Adverse Effect of metal Ions in ZP Bleaching Sequences. In: Tappi Pulping Conference Proceeding”, p.1239 (1994).
[11] Colodette J.L, Rothenberg S., Dence C.W., Factors Affecting Hydrogen Peroxide Stability in the Brightening of Mechanical and Chemi-Mechanical Pulps.1: Hydrogen Peroxide Stability in the Absence of Stabilizing Systems, Journal of Pulp Paper Science, 14(6), p.126 (1988).
[12] Dyhr K., Sterte J., Effect of Zeolite Addition on the Manganes Catalyzed Decomposition of Hydrogen peroxide, Journal of Porous Materials, 6(4), p.275 (1998).
[13] Ek M., Axegard P., Bergnor E., Ekholm U., The Role of Metal Ions in TCF-Bleaching of Soft Wood Kraft Pulps, In: "Tappi Pulping Conference Proceedings”, Tappi Press, Atlanta, p.1161 (1994).
[14] Francis R.C., Hydrogen Peroxide Delignification and Brightness of Chemical Pulps, In: "Bleaching a TAPPI Press Anthology”, p.418 (1989).
[15] A.F. Fuadi, H. Brelid, Benefits of a Chelating Stage Prior to Peroxide Bleaching, J. Teknik Gelagar, 17(2), p.91 (2006).
[16] Prasakis J., Sain M., Daneault C., Metal Management Improves Peroxide Bleaching of TMP, TAPPI j., 79(10), p.161 (1996).
[17] Troughton N.A., Desprez F., Devenyns J., TCF Bleaching of Softwood Kraft Pulps to High Brightness, In: "TAPPI Pulping Conference Proceedings”, p.807 (1994).
[18] Troughton N.A., Sarot P., The Efficient Use of Hydrogen Peroxide as a Chemical Pulp Delignification Agent, In: "TAPPI pulping conference”, p.519 (1992).