دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 64، خرداد 1391، صفحه 1-122 
تعیین مقدار رسوب در فرایند تزریق آب به مخازن نفتی ایران

صفحه 115-123

سمانه صبور؛ محمد نادر لطف اللهی؛ پویا متحدین