بررسی تأثیر فعال‌سازی سطحی و پالایش اسیدی در بازیابی کانی ایلمینیت

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی معدن

چکیده

به‌ کارگیری روش شناورسازی به منظور بازیابی ذرات ریز ایلمنیت به‌ علت محدودیت شدید مکان‌های فعال روی سطح ایلمنیت و در نتیجه قابلیت ضعیف شناوری این کانی در مطالعه‌ های گذشته امید بخش نبوده است.در این پژوهش، فعال‌سازی سطحی و پالایش اسیدی قبل از آماده‌ سازی، به منظور بررسی امکان افزایش قابلیت شناوری ایلمنیت مورد توجه قرار گرفته اند. نمونه مورد مطالعه خوراک خط 3 مدار فرآوری کانسار تیتانیوم کهنوج با عیار 36/6% 2TiO بود. پس از خردایش ذرات تا زیر 106 میکرون با به‌ کارگیری طرح آزمایشی تاگوچی، مخلوط کلکتورهای Clarient flotinor SM15 و Flotinor FS  با نسبت 1 به 1، میزان کلکتور 700 گرم بر تن، pH برابر 5/8 و زمان آماده‌ سازی 15 دقیقه به عنوان شرایط بهینه انجام آزمایش‌ها انتخاب شدند. در این شرایط، میزان بازیابی و عیار 2TiO به ترتیب 32 و 3/12 در صد به ‌دست آمد. استفاده از‌سرب نیترات به عنوان فعال‌کننده سطح تا 150 گرم بر تن باعث افزایش 50 درصدی بازیابی و 9 درصدی کارایی جدایش شد. همچنین پالایش اسیدی قبل از آماده‌ سازی، موجب افزایش 14 درصدی عیار 2TiO در کنسانتره شد. استفاده از روش شناورسازی در مرحله ‌های رافر، کلینر و ری کلینر منجر به دستیابی به عیار 32% ایلمینیت با بازیابی کمینه 55% شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Bulatovic S., Wyslouzil D.A., Process Development for Treatment of Complex Peroviskite, Ilmenite and Rutile Ores, Mineral Engineering, 12(12), p. 1407 (1999).
[2] Mahmoud M.H.H., Afifi A.A.I., Ibrahim I.A., Reductive Leaching of Ilmenite Ore in Hydrochloric Acid for Preparation of Synthetic Rutile, Hydrometallurgy, 73, p. 99 (2004).
[3] El-Hazek N., Lasheen T.A., El-Sheikh R., Salah A., Hydrometallurgical Criteria for TiO2 leaching from Rosettailmenite by Hydrochloric Acid, Hydrometallurgy, 87, p. 45 (2007).
[4] Poletti C., Balog M., Schubert T., Liedtke V., Edtmaier C., Production of Titanium Matrix Composites Reinforced with SiC Particles, Composites Science and Technology, 68, p. 2171 (2008).
[5] کره­ای، محمدتقی؛ "شرح مختصر کارخانه های فرآوری- کارخانه فرآوری تیتانیوم کهنوج"؛ سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور، بانک داده های فرآوری مواد معدنی ایران؛ (83- 1382).
[6] امینی راد، حسن؛ جباری برجسته، حامد؛ رشتچیان، داود؛ جوهرزدایی از کاغذهای باطله به روش شناورسازی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2) 26، ص 1 (1386).
[7] Fan X., Rowson N.A., The Effect of Pb(NO3)2 on Ilmenit Flotation, Mineral Engineering, 13(2), p.205 (2000).
[8] Eigeles M.A., Mashyanova A. V., “Flotation of Silicates and Oxides (Study on Interaction of Reagents with Ilmenite and Chlorite by Means of Electrokinetic and Radiometric Methods)”, Publ. Moscow, p.88-105; (1961).
[9] Zhung K., Cui L., Influence of Fe2+ Ions of Ilmenit on its Flotability, Int. J. Minerals Processing, 20, p. 253 (1987).
[10] Gutierrez C., Influence of Previous Aeration in Water or air of Ilmenite on its Flotation with Oleic Acid, Int. J. Miner. Process., 3(3), p. 247 (1976).
[11] Luszczkiewicz A., Lekki J., Laskowski J., The Flotability of Ilmenite, "13th Int. Miner. Process. Congr., Treatment of Iron-Titanium Ores Round Table Seminar", p. 164-182; (1979).
[12] شرکت مهندسین پولاد؛ "طرح احداث واحد آزمایشی تولید کنسانتره ایلمینیت کهنوج"؛ طرح تیتانیوم کهنوج؛ جلد اول؛ (1374).
[13] TOT-Report, “Investigation Program to Determine the Possibility of Recleaning the Refuses from the Ilmenite Processing Plant Kahnooj”, Kahnooj Titanium Project; (Sep 2004).