ارزیابی باکتری‪های باسیلوس سابتیلیس، اسینتوباکترکالکواسیتیکوس و سودوموناس در جداسازی نامیزه آب - نفت

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنولوژی، صندوق پستی 114 ـ 14115

چکیده

تولید نامیزه آب ـ نفت یکی از مشکلات عمده در صنعت نفت محسوب میشود. در سالهای اخیر، روشهای زیستی توجه زیادی را در جداسازی نامیزه آب و نفت به خود جلب کرده اند. در این پژوهش، سه سویه باکتریایی باسیلوس سابتیلیس، اسینتوباکتر کالکواسیتیکوس و سودوموناس برای جداسازی نامیزه به‌ کار گرفته شدند.مایع های فوقانی به دست آمده از تخمیر این باکتریها توانایی زیادی در نامیزهزدایی از خود نشان دادند و توانستند در مدت 144 ساعت به ترتیب 95% و 90% و 86% از نامیزه نفت در آب را جداسازی نمایند. تودههای سلولی این باکتریها نیز توانستند در مدت 144 ساعت به ترتیب 76% و 70% و 65% از نامیزه را جداسازی نمایند. سپس از روش بس برای تعیین آب گریزی نسبی سویه ها استفاده شد. نتیجه‌ های این برررسی نشان می دهد که آب گریزی سویههای باسیلوس سابتیلیس، اسینتوباکتر کالکواسیتیکوس و سودوموناس به ترتیب 7/0 و 3/0 و 17/0 است. این دو آزمایش نشان دادند که برای نامیزههای نفت ـ آب، سویه باسیلوس سابتیلیس سویه مناسبتری محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Langevin D., Pateau S., Henaut I., Argillier J.F., Crude Oil Emulsion Properties and Their Application to Heavy Oil Transportation, Oil and Gas Science and Technology, 59, p. 511 (2004).
[2] Nishimakl F., Takahashi N., Tsuchida T., Watanabe K., Hino S., Microorganisms, Demulsifiers and Process for Breaking an Emulsion, United States Patent, 5989892 (1999).
[3] Nadarajah N., Singh A., Ward O.P., De-Emulsification of Petroleum Oil Emulsions by a Mixed Bacterial Culture, Process Biochemistry, 37, p. 1135 (2002).
[4] Nadarajah N., Singh A., Ward O.P., Evaluation of Mixed Bacterial Culture for De-Emulsification of Water-in Petroluem Oil Emulsions, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 18, p. 435 (2002).
[5] Van Hamme J.D., Singh A., Ward O.P., Recent Advances in Petroleum Microbiology, Microbiology and Molecular Biology Reviews, 67, p. 503 (2003).
[6] Kim K.Y., Lee J.J., De-Emulsification of Petroleum Emulsion using Nocardia amarae, Korean Journal of Biotechnology and Bioengineering, 13, p. 209 (1998).
[7] Das M., Characterization of De-Emulsification Capabilities of a Micrococcus sp, Biores. Technology, 79, p. 15 (2001).
[8] Kosaric N., Biosurfactant in Industry, Pure and Applied Chemistry, 64, p. 1731 (1992).
[9] Beckman J.W., Method of Breaking Emulsions, United States Patent, 1753641 (1930).
[10] Schar P., Ubbink J., The Cell Wall Lactic Acid Bacteria: Surface Constituents and Macromolecular Conformations, Biophysical Journal, 85, p. 4076 (2003).
[11] Balebona M.C., Morinigo M.A., Borrego J.J., Hydrophobicity and Adhesion to Fish Cells and Mucus of Vibrio Strains Isolated from Infected Fish, International Microbiology, 4, p. 21 (2001).
[12] Loredana S., Anthony K.C., Gray M.R., Stabilization of Oil-Water Emulsions by Hydrophobic Bacteria, Applied and Environmental Microbiology, 10, p. 6333 (2004).
[13] Mohan C., “Buffers: A Guide for Preparation Use of Buffers in Biological Systems”, Calbiochem (2003).