دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 63، بهمن 1390، صفحه 1-139 
تعیین مشخصه‌های هیدرودینامیکی بسترهای سیال سه‌فازی به کمک پایش نوسان‌های ارتعاش

صفحه 43-53

امیر شیخی؛ رحمت ستوده قره باغ؛ نوید مستوفی؛ رضا ضرغامی؛ محمد محجوب جهرمی


مقایسه ساختار شیمیایی لیگنین های MWL و EL استخراج شده از چوب صنوبر دلتوئیدس

صفحه 67-82

سید احمد میرشکرایی؛ علی عبدالخانی؛ یحیی همزه؛ علی نقی کریمی


بررسی پتانسیل ساقه کلزا در تولید کاغذ

صفحه 83-95

رضا حسین پور؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاجدینی؛ سید محمد جواد سپیده دم؛ محمدعلی حسین


بررسی اثر جرم مولکولی رزین بر سینتیک پخت آمیزه اپوکسی/دی آمینو دی فنیل متان

صفحه 105-111

فاطمه فردوسیان؛ مرتضی ابراهیمی؛ علی جان نثاری؛ شادی منتظری