دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 63، زمستان 1390، صفحه 1-139 
4. تعیین مشخصه‌های هیدرودینامیکی بسترهای سیال سه‌فازی به کمک پایش نوسان‌های ارتعاش

صفحه 43-53

امیر شیخی؛ رحمت ستوده قره باغ؛ نوید مستوفی؛ رضا ضرغامی؛ محمد محجوب جهرمی


6. مقایسه ساختار شیمیایی لیگنین های MWL و EL استخراج شده از چوب صنوبر دلتوئیدس

صفحه 67-82

سید احمد میرشکرایی؛ علی عبدالخانی؛ یحیی همزه؛ علی نقی کریمی


7. بررسی پتانسیل ساقه کلزا در تولید کاغذ

صفحه 83-95

رضا حسین پور؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاجدینی؛ سید محمد جواد سپیده دم؛ محمدعلی حسین


8. سنتز سولفاتیازول در شرایط ملایم

صفحه 97-103

محمدهادی قاسمی؛ سکینه مفتاح


9. بررسی اثر جرم مولکولی رزین بر سینتیک پخت آمیزه اپوکسی/دی آمینو دی فنیل متان

صفحه 105-111

فاطمه فردوسیان؛ مرتضی ابراهیمی؛ علی جان نثاری؛ شادی منتظری


10. استحصال بیشوفیت از شورابه دریاچه نمک به روش شناور سازی یونی

صفحه 113-120

علیرضا جوادی نوش آبادی؛ علی اکبر عبدالله زاده