دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 61، مرداد 1390، صفحه 1-116 
مطالعه خواص جداسازی گاز در غشای آلیاژی پلیمری جدید ABS/PVAc

صفحه 43-51

حمیدرضا سنایی پور؛ آبتین عبادی عموقین؛ عبدالرضا مقدسی؛ علی کارگری؛ داود قنبری؛ زهرا شیخی مهرآبادی؛ مجتبی قائمی


اثر زاویه تزریق در اختلاط جتی

صفحه 53-60

علی صادق زاده نماور؛ جعفر صادق مقدس


ویژگی های مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن ـ خاک رس تهیه شده با روش مخلوط مذاب

صفحه 61-67

شهریار جعفری نژاد؛ حسین ابوالقاسمی؛ سید جواد احمدی؛ سهرابعلی قربانیان