بررسی تأثیر عوامل واکنشی و تعیین شرایط بهینه به روش طراحی آزمایش ها در تولید سدیم2-اکریل آمیدو 2-متیل پروپان سولفونات

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، صندوق پستی 73441 ـ 81746

چکیده

در این پژوهش واکنش تولید سدیم 2 - اکریل آمیدو 2- متیل پروپان سولفونات (SAMPS) مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر عوامل واکنشی بر روی میزان تبدیل از طریق طراحی آزمایش‌ها به روش تاگوچی مطالعه شده است. بررسی نتیجه‌ ها نشان می دهد، از میان هفت عامل دما و زمان واکنش، میزان هوادهی در مخلوط واکنش، دور همزن، ترتیب افزایش مواد، و درجه خلوص و درصد اضافی سدیم کربنات، تنها دو عامل اخیر و دمای واکنش به ترتیب دارای تأثیر قابل ملاحظه بر پیشرفت واکنش هستند و سایر عامل‌ها در واقع تأثیر مهمی ندارند. شرایط بهینه برای رسیدن به بیشترین تبدیل، عبارت از بیشترین میزان خلوص و درصد اضافی (25%) سدیم کربنات، و دمای °C16 می ‌باشد. ساختار فراورده‌ی SAMPS تولیدی از طریق طیف سنجی FTIR، C-NMR و H-NMR مورد شناسایی قرار گرفت و با نمونه صنعتی مقایسه شد. همچنین از طریق میکروسکوپ الکترونی پیمایشی (SEM)، ظاهر ذرات فراورده بررسی و اندازه متوسط قطر آنها برابر با 09/20 میکرومتر (در محدوده 1 تا 60 میکرومتر) تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] http://www.Lubrizol.com, Retrieved 3rd Aug. (2007).
[2] Masson J.C., "Acrylic Fiber Technology and Applications", Marcel Dekker Inc., New York, (1995).
[3] Kurenkov V.F., Kolesnikova I.Y., Solov'ev D.A., Viscometric Study of Fixation of Cations in Aqueous Solutions of Polyelectrolytes Based on Salts of 2-Acrylamido-2-Methyl Propoanesulfonfonic Acid, Russ. J. Appl. Chem., 74(3), p.501 (2001).
[4] Kurenkov V.F., Antonovich O.A., Demina T.A., Selezneva O.A., Copolymerization of Sodium Salt of 2-Acrylamido-2-Methyl Propoanesulfonic Acid in Water-Dimethylsulfoxide Solutions, Polym. Sci., 45(8), p.729 (2003).
[5] Kurenkov V.F., Antonovich O.A., Khusainova A.F., Copolymerization of Acrylamide with Sodium 2-Acrylamido-2-Methyl Propoanesulfonate in Aqueus Salt Solutions, Russ. J. Appl. Chem., 75(10), p.1673 (2002).
[6] Kurenkov V.F., Khabibullina G.Z., Zaitseva N.N., Radical Copolymerization of Sodium 2-Acrylamido-2 Methylpropanesulfonate with N-Vinyl-2-Pyrrolydone in Water and Aqueous Salt Solutions, Russ. J. Appl. Chem., 75(11), p.1855 (2002).
[7] Kurenkov V.F., Shipova L.M., Copolymerization of Acrylamide with Sodium 2-Acrylamido-2-Methyl Propoanesulfonate in Inverse Emulsion, Polym-Plast. Tech. Eng., 36(5), p.723 (1997).
[8] Kurenkov V.F., Zhelonkina T.A., Ryabysheva N.A., Lobanov F.I., Degradation of Metal 2-Acrylamido-2-Methylpropanesulfonate-N-Vinylpyrrolydone Copolymers in Aqueous Solutions Containing Different Cations, Russ. J. Appl. Chem., 76(8), p.1310 (2003).
[9] Bates R.G., "Determination of pH: Theory and Practice", John Wiley&Sons, New York (1964).
[10] Roy R.K., "Design of Experiments Using the Taguchi Approach", John Wiley & Sons, New York, (2001). 
[11] Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., "Fundamentals of Analytical Chemistry", 6th Ed., SaundersCollege Publishing, New York, (1992).
[12] http://www.inchem.org retrieved 19rd Feb. (2003).
[13] Smith B., "Infrared Spectral Interpretation", CRC Publisher, (1999).
[14] Pavia D.L., Lampman M.W., Kriz G.S., "Introduction to Spectroscopy", Sounders, Philadelphia, (1979).
[15] Silverstein R.M., Bassler G.C., Morrill T.C., "Spectrometric Identification of Organic Compounds", 5th Ed., Wiley, New York, (1991).