تولید نانو ذرات طلا با استفاده از توده زیستی گندم و بررسی پارامترهای مؤثر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس، گروه پژوهشی فراوری مواد معدنی

2 تهران، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

چکیده

استفاده از توده ‌های زیستی برای تولید نانو ذرات روشی به نسبت ساده و مقرون به صرفه ‌تر از روش‌های دیگر تولید نانو ذرات می ‌باشد. در این پژوهش گندم به‌عنوان توده زیستی و عمل کاهنده برای تولید نانو ذرات طلا مورد استفاده قرار گرفت. ترکیب طلا دار مورد استفاده در این طرح تترا کلرو اوریت (O2H2. 4HAuCl) بود. سوسپانسیونی از پودر سبوس گندم در 10 میلی‌لیتر محلول Au(III) با غلظت‌های مشخص در گستره ‌ی pH  از 5/1 تا 5 در مدت زمان‌های معین به ‌هم زده شده و پس از انجام واکنش، محلول سوسپانسیون به مدت بیست دقیقه با سرعت rpm 3000 سانتریفوژ شد. محلول به ‌دست آمده با دستگاه اسپکتروفتومتری و TEM تجزیه شد. در این مطالعه تأثیر پارامترهایی همچون میزان pH ، دما ، زمان وغلظت بون کلرید محیط واکنش مورد بررسی قرار گرفت.بازه ‌ی اندازه نانو ذرات طلای تولید شده در این روش بین 5 تا50 نانومتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Feldhein D.L., Foss G.A., “Metal Nanoparticles; Synthesis, Charatrization and Applications”, Marcel Dekker, Switzerland (2002).
[2] Reed J.A., Cook A., Halaas D.J., Parazzoli P., Robinson A., Matula T.J., Grieser F., The Effects of Microgravity on Nanoparticle Size Distributions Generated by the Ultrasonic Reduction of an Aqueous Gold-Chloride Solution, Ultrasonics Sonochemistry, 10, p. 285 (2003).
[3] Gardea-Torresdey J.L., Tiemann K.J., Gamez G., Dokken K., Tehuacanero S., Jose-Yacaman M.,Gold Nanoparticles Obtained by Bio-Precipitation from Gold(III) Solutions, Journal of Nanoparticle Research, 1, p. 397 (1999).
[4] Canizal G., Ascencio J.A., Gardea-Torresday J., Jose Yacaman M., Multiple Twinned Gold Nanorods Grown by Bio-Reduction Techniques, Journal of Nanoparticle Research, 3, p. 475 (2001).
[5] Armendariz V., HerreraI., Peralta-Videa J.R., Jose-Yacaman M., Size Controlled Gold Nanoparticle Formation by Avena Sativa Biomass: Use of Plants in Nanobiotechnology, Journal of Nanoparticle Research, 6, p. 377 (2004).
[6] Mironov I.V., Makotchenko E.V.,The Hydrolysis of AuCl−4 and the Stability of Aquachlorohydroxocomplexes of Gold(III) in Aqueous Solution, J Solution Chem., 38, p. 725 (2009).
[7] Singaravelu G., Arockiamary J.S., Ganesh Kumar V., Govindaraju K., A Novel Extracellular Synthesis of Monodisperse Gold Nanoparticles Using Marine Alga, Sargassum Wightii Greville, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 57, p. 97 (2007).
[8] Gardea-Torresdey J.L., Tiemann K.J., Parsons J.G., Gamez G., Jose-Yacaman M., Characterization of Trace Level AužIII/ Binding to Alfalfa BiomassžMedicago Sati_a/by GFAAS, Advances in Environmental Research, 6, p. 313 (2002).
[9] Chandran S.P., Chaudhary M., Pasricha R., Ahmad A., Sastry M., Synthesis of Gold Nanotriangles and Silver Nanoparticles Using Aloe Vera Plant Extract, Biotechnol. Prog., 22, p. 577 (2006).