بهبود فرایند تهیة خمیر کاغذ شیمیایی ـ مکانیکی اکالیپتوس با استفاده از سورفکتانت‌ها

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 کرج، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، صندوق پستی 4314 ـ 31585

2 تهران، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، صندوق پستی 116 ـ 13185

چکیده

در این پژوهش اثر افزودن سه نوع سورفکتانت غیریونی با نام‌های تجاری PEG-1000، KELA-2 و KECA-20 در چهار سطح 1%، 2%، 3% و 4%به‌عنوان افزودنی فرایند خمیرسازی CMP بر ویژگی‌های خمیرکاغذ CMP به ‌دست آمده از اکالیپتوس کاملدولنسیس، رنگبری اکسایشی خمیر و ویژگی‌های کاغذ دست‌ساز مورد بررسی قرار گرفت. خمیرکاغذهای دارای بیشترین بازده و کمترین وازده به دست آمده از سورفکتانتها بههمراه پخت شاهد (بدون سورفکتانت) انتخاب و طی دو مرحله با هیدروژن پراکسید رنگبری شدند. نتیجه ‌های تهیه خمیرکاغذ نشان داد که KECA-20 در سطح کاربرد 1 درصد موجب افزایش بازده خمیرسازی به مقدار 5 /2 درصد شد. سورفکتانت KECA-20 در سطح کاربرد 1 درصد وPEG-1000 در سطح کاربرد 4 درصد منجر به افزایش بازده بعد از الک، کاهش مصرف هیدروژن پراکسید در رنگبری، افزایش روشنی و کاهش ماتی و زردی کاغذهای به دست آمده شدند. همچنین کاغذهای به دست آمده از افزودن همة سورفکتانت‌ها نسبت به کاغذهای شاهد از ویژگی‌های مقاومتی بهتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Sei Hl, Ulkem N., Berk D., Kubes G.J. Neutral Sulphite Pulping with Surfactants, J. Pulp Pap. Sci., 31(4), p. 188 (2005)
[2] Sixta H., "Handbook of Pulp",Wiley-Vch, Germany, pp. 1098-1111, (2006).
[3] Khristova P., Kordsachia O., Patt R., Dafaala S., Alkaline Pulping of Some Eucalypts from Sudan, Biores. Techno., 97(4), p. 535 (2006).
[4] Miranda I., Almedia M.H., Pereira H., Provenance and Site Variation of Wood Density in Eucalyptus Globules Labill. At Harvest Age and its Relation to a Non-Destructive Early Assessment, Forest. Eco. Manage., 149(1-3), p. 235 (2001).
[5] Inalbon M.C., Mussati M.C., Znuttini M.A., Experimental and Theoretical Analysis of the Alkali Impregnation of Eucalyptus Wood, Ind. Eng. Chem. Res., 48(10), p. 4791 (2009).
[6] Malkov S., Tikka P., Gullichsen J., Towards Complete Impregnation of Wood Chips with Aqueous Solution- Part 2. Studies on Water Penetration into softwood chips, Pap. Puu., 83(6), p. 1 (2001)
[7] همزه، یحیی؛ ابیض، علی؛ میرفتاحی، مهسا السادات؛ عبدالخانی، علی؛ استفاده از سورفکتانت­ها برای بهبود خمیر کاغذسازی از باگاس به روش سودا، نشریه شییمی و مهندسی شیمی ایران، (2) 57، (1389)
[8] Baptista C., Belgacem N., Duarte A.P., The Effect of Surfactant on Kraft Pulpinf of Pinus pinaster, Appita J., 57(1), p. 35 (2004).
[9] Silva D.D.J., Gomide J.L., Colodette J.L., Surfactant Utilization in Kraft Pulping of Eucalyptus Wood to Improve Lipophilic Extractives Removal, R. Arvore Viçosa-MG., 28(6), p. 911 (2004).
[10] Shaw D.J., "Introduction to Colloid and Surface Chemistry",4th Ed. Elsevier Science Ltd., England, pp. 30-315, (1992).
[11] Mouyal P., Efficient Resin Removal, Paper Age, 121(6), p. 34 (2005).
[12] Hongmei W., Ulkem N., Berk D., Kubes G.J., The Role of Surfactants in Wood Deresination, Cellul. Chem. & Technol., 40(1), p. 71 (2006).
[13] Qin M., Holmbom B., Effect of Hydrophilic Substances in Spruce TMP Resin on its Physico-Chemical Characterization and Deposition Tendency, Colloids and surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 312 (2-3), p. 226 (2008).
[14] Hubbe M.A., Flocculation and Redispersion of Cellulosic Fiber Suspensions: A Review of Effects of Hydrodynamic Shear and Polyelectrolytes, BioRes., 2(2), p. 296 (2007).