جوهرزدایی آنزیمی کاغذ روزنامه باطله با سلولاز و لیپاز

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، صندوق پستی 775 ـ 14155

چکیده

در این پژوهش تأثیر جوهرزدایی آنزیمی (جوهرزدایی زیستی) بر روی ویژگی‌های نوری و مکانیکی کاغذ ساخته شده از خمیرکاغذ جوهرزدایی شده از کاغذ روزنامه باطله مورد بررسی گرفت. به این منظور پس از تهیه نمونه ‌ها، عملیات خمیرسازی با دو تیمار آنزیمی سلولاز و ترکیب سلولاز/لیپاز، در درصد خشکی 4%، به مدت 5 /2 دقیقه، در pH خنثی و در دو دمای 20 و 50 درجه سانتی ‌گراد انجام شد. پس از تهیه خمیر کاغذها، مرحله جوهرزدایی به روش شستشو بر روی الک با مش 120 انجام گردید و کاغذهای دست ساز ساخته شد. در ادامه، اثر تیمارهای آنزیمی و دما بر ویژگی های نوری و مکانیکی کاغذهای دست ساز ساخته شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتیجه ‌های به دست آمده از اندازه‌ گیری‌ها نشان داد که، جوهرزدایی آنزیمی به ویژه در دمای 50 درجه سانتی ‌گراد، سبب بهبود ویژگی‌های نوری و مکانیکی کاغذهای دست‌ ساز تهیه شده نسبت به نمونه شاهد شده است. برای نمونه شاهد مقاومت به تاخوردگی کاغذ 3، جذب انرژی کششی 2J/m 625/34، افزایش طول 74 /1 %، درجه روشنی %46/42، تعداد لک 51 و سطح لک 2mm 008/1 اندازه ‌گیری شد. درحالی که بیشترین مقدارها برای نمونه ‌های تیمار شده به ترتیب 4، 2J/m51 /54، % 03/2، % 91/43، 15 و 2mm 245/0 به ‌دست آمد. این پژوهش نشان داد که با توجه به محدودیت منابع چوبی در کشور از یک سو و پایین بودن سطح فناوری بازیافت در کشور از سوی دیگر، می‌توان از تیمار آنزیمی به ‌عنوان یک فرایند جایگزین فرایندهای شیمیایی مخرب محیط زیست در صنایع بازیافت کاغذ استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] مایلی، نادر؛ طلایی پور، محمد؛ جوهرزدایی آنزیمی مخلوط کاغذ باطله اداری در محیط خنثی، نخستین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، (1389).
[2] Pala H., Mota M., Gama F.M., Factors Influencing MOW Deinking: Laboratory Scale Studies, Enzyme Microb Technol J, 38, p. 81 (2006).
[3] Jeffries T., Sykes M., Rutledge-Cropsey K., Klungness J., Abubakr S., Enhanced Removal of Toners from Office Waste Papers by Microbial Cellulases, "Proceedings of the 6th International Conference on Biotechnology in the Pulp and Paper Industry", Advanced in Applied and Fundamental Research (1998).
[4] Pèlach M., Pastor F., Puig J., Vilaseca F., Mutjè, P., Enzymic Deinking of Old Newspapers with Cellulose,  Process Biochem J, 38, p. 1063 (2006).
[5] Mørkbak A., Degn P., Zimmermann W., Deinking of Soy Bean Oil Based Ink Printed Paper with Lipases and a Neutral Surfactant, Biotechnol J., 67, p. 229 (1999).
[6] Sykes M., Klungness J., Tan F., Abubakr S., Enzymatic Removal of Stickie Contaminants, "TAPPI Pulping Conference Proceedings", p. 687 (1997).
[7] Rutledge-Cropsey K., Klungness J., Abubakr S., Performance of Enzymatically Deinked Recovered Paper on Paper Machine Runnability, Tappi J, 81(2), p. 148 (1998).
[8] Sykes M., Tan F., "Enzymatic Removal of Stickie Contaminants", TAPPI Pulping Conference Proceedings, p. 687 (1997).
[9] Sykes M., Klungness J., Abubakr S., Tan F., Upgrading Recovered Ppaper with Enzyme Pretreatment and Pressurized Peroxide Bleaching, Prog Paper Recycl , p. 39 (1996).
[10] Jeffries TW., Sykes M., Rutledge-Cropsey K., Klungness J., Abubakr S., Enhanced Removal of Toners from Office Waste Papers by Microbial Cellulases, "In: Sixth International Conference on Biotech, Pulp and Paper Industry", p. 141 (1995).
[11] Pala H., Mota M., Gama F., Enzymatic Versus Chemical Deinking of Non-Impact Ink Printed Paper, Biotechnol J, 108(1), p. 79 (2004).
[12] Kim T., Ow S., Eom T., Enzymatic Deinking Method of Wastepaper, "In: TAPPI Pulping Conference Proceedings",p. 1023 (1991).
[13] مایلی، نادر؛ تاثیر HLB و دما بر جوهرزدایی آنزیمی کاغذ روزنامه، مجله و باطله اداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، (1388).
[14] Bajpai P., Application of Enzymes in the Pulp and Paper industry, Biotechnol. Prog, 15, p. 147 (1999).