کنترل و بهینه‌سازی تولید نفت با فرازآوری طبیعی گاز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

2 تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، انستیتو مهندسی نفت

چکیده

این مقاله روشی برای کنترل و بهینه‌سازی یک سامانه تولید نفت با فرازآوری طبیعی گاز ارایه می‌دهد. فرایند فرازآوری طبیعی با گاز شامل تولید هم زمان از یک مخزن نفتی و یک مخزن گازی است. در این فرایند، گاز فرازآور از ناحیه گازی به صورت کنترل‌شده وارد سامانه تولید نفت می‌شود. گسترش روزافزون فناوری چاه‌های هوشمند و در کنار آن به کارگیری گسترده ‌ی ابزار اندازه‌گیری و کنترل درون چاهی به همراه روش‌های نوین انتقال و اخذ داده باعث شده است که کنترل سامانه‌‌های فرازآوری طبیعی با گاز به مراتب مؤثرتر و به‌روزتر انجام گیرد.با این فناوری امکان بازبینی شرایط درون چاهی مانند فشار ناحیه گازی و کارآیی این ناحیه و نیز امکان کنترل درون چاهی مانند کنترل شیرهای جریان درون چاهی در ناحیه گازی فراهم می‌آید. در این بررسی، از یک کنترل‌کننده پسخور از نوع تناسبی- انتگرالی - مشتقی برای کنترل تزریق گاز استفاده شده و بهینه‌سازی این سامانه برای تعیین مقدار مقرر نرخ تزریق گاز، با روش تکامل تفاضلی انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Betancourt S., Dahlberg K., Hovde Q., Jalali Y., Natural Gas Lift: Theory and Practice, SPE 74391, February (2002).
[2] Vasper A., Auto, Natural or Insitu Gas Lift Systems Explained, SPE 104202, December (2006).
[3] Leemhuis A., Belfroid S., Alberts G., Gas Coning Control of Smart Wells, SPE 110317, November (2007).
[4] GeoQuest (2004a), “Eclipse Reference Manual”, Schlumberger, (2004).
[5] پیشوایی، سیدمحمودرضا؛ "روش­های بهینه‌سازی در مهندسی شیمی"، جزوه درسی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، (1385).
[6] Konopczynski M, Tolan M., Intelligent-Well Technology Used for Oil Reservoir Inflow Control and Auto-Gaslift, Offsfore India, SPE 105706, March (2007).
[7] Yeten B., Durlofsky L., Aziz K., Optimization of Nonconventional Well Type Location and Trajectory, SPE 77565, October (2002).
[8] Palke R., Horne R., Determining the Value of Reservoir Data by Using Nonlinear Optimization Techniques, SPE 38047, April (1997).
[9] Brouwer R., Jansen J., Dynamic Optimization of Water Flooding with Smart Wells Using Optimal Control Theory, SPE 78278, October (2002).